เมนูปิด

กรมสรรพากรเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566

นายปิ่นสาย สุรัสวดี ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีฯ 
พร้อมผู้บริหารกรมสรรพากรเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 
ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) 
โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ  เครืองาม เป็นประธานในพิธี 
ทั้งนี้ รางวัลเลิศรัฐเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้หน่วยงานภาครัฐ
เพื่อยกย่องเชิดชูในความมุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ 
ซึ่งปีนี้กรมสรรพากรได้รับรางวัลเลิศรัฐ 3 รางวัล ได้แก่ 
1. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับพัฒนาจนเกิดผล (Significance) 
2. รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทบริการตอบโจทย์ตรงใจ 
จากผลงาน “ระบบการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มทางอิเล็กทรอนิกส์ (VAT for Electronic Service : VES)” 
3. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภท เลื่องลือขยายผล 
ผลงาน “ภาษี e-Service สร้างการแข่งขันอย่างเท่าเทียมด้วยการมีส่วนร่วม” 
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom ชั้น 2 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานีปรับปรุงล่าสุด: 28-09-2023