เมนูปิด

เกี่ยวกับ สท.เชียงใหม่ 1

สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
มีอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบดังนี้

 • วางแผนปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อการบริหารงานจัดเก็บภาษีอากรให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายของกรม และสำนักงานสรรพากรภาค
 • กำกับดูแลผู้เสียภาษีเป็นรายผู้ประกอบการ ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบภาษีอากรสำหรับรายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการเร่งรัดภาษีอากรค้าง และดำเนินคดีแก่ผู้เสียภาษี รวมทั้งตอบข้อหารือทางภาษีอากร
 • กำกับ ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
 • พิจารณาคืนเงินภาษีอากร
 • ปฏิบัติงานด้านกรรมวิธีภาษี
 • ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ส่วนบริหารงานทั่วไป

มีอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบดังนี้

 • ดำเนินงานธุรการและสารบรรณทั่วไป
 • บริหารงานบุคคล งานการเงินงบประมาณและพัสดุครุภัณฑ์ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่และพื้นที่สาขา
 • ให้บริการจดเลิก โอน ย้าย เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับทะเบียนภาษีอากร
 • ดำเนินการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี
 • ให้บริการคัด ค้น แบบแสดงรายการภาษี
 • การออกใบผ่านภาษี และภาษีคนต่างด้าว
 • ให้บริการออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

 

ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอาการค้าง

มีอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบดังนี้

 • ดำเนินการเร่งรัดภาษีอากรค้าง
 • ตอบข้อหารือเกี่ยวกับภาษีที่กรมได้วินิจฉัยชัดเจนแล้ว สืบสวนเพื่อค้นหาหลักฐานการหลีกเลี่ยง หรือหลีกหนีภาษีเพื่อสนับสุนการตรวจสอบและการดำเนินคดีตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่น
 • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อจับกุมผู้ทำลายระบบภาษี
 • ดำเนินคดีแก่ผู้เสียภาษีอากร
 • รับและสรุปประเด็นการอุทธรณ์ภาษีอากรให้แก่สำนักงานสรรพากรภาค

 

ส่วนวางแผนและประเมินผล

มีอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบดังนี้

 • จัดทำและประสานกับภาคในการทำประมาณการจัดเก็บภาษี
 • วางแผนการจัดเก็บภาษีของสำนักงาน
 • ประเมินผลการจัดเก็บภาษีของสำนักงาน
 • การวิเคราะห์ฐานภาษี
 • ตรวจราชการ
 • กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
 • จัดทำสถิติรายงานทุกประเภทตามระเบียบงานสรรพากร

 

ส่วนแนะนำและตรวจสอบภาษีอากร

มีอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบดังนี้

 • กำกับ ดูแล ผู้เสียภาษีโดยใกล้ชิดเป็นรายผู้ประกอบการและให้เป็นปัจจุบัน
 • บริการให้คำปรึกษา แนะนำ ผู้เสียภาษีให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
 • สำรวจและขยายฐานภาษี
 • ตรวจปฏิบัติการผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในท้องที่รับผิดชอบ
 • ตรวจสอบภาษีไต่สวนประเมินเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมแก่ผู้ไม่ยื่นชำระภาษีหรือเสียภาษีไม่ถูกต้อง
 • ตรวจสอบทั่วไป สำหรับรายที่ถูกขยายฐาน
 • แนะนำการปฏิบัติที่ถูกต้องในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและสอบยันความถูกต้องของการออกใบกำกับภาษี
 • ตรวจสอบผู้ขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล

 

ส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี

มีอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบดังนี้

 • บันทึก และประมวลผลข้อมูลภาษีด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ตรวจความถูกต้องของการคำนวณภาษีประเมินเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติม
 • ยกเลิกการประเมินเรียกเก็บภาษี
 • ควบคุม ติดตาม การหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • พิจารณาคืนภาษีทุกประเภทแก่ผู้เสียภาษีที่มีภูมิลำเนาในท้องที่
 • พิจารณาคัดเลือกรายผู้ขอคืนภาษีที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อนส่งให้ส่วนกำกับดูแล ผู้เสียภาษีดำเนินการ
 • ให้การสนับสนุนข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • วิเคราะห์แบบแสดงรายการภาษี

 

ทีมบริหารการสำรวจ

มีอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบดังนี้

 • จัดทำแผนงานสำรวจรายเป้าหมาย
 • พิจารณาแผนงานสำรวจพื้นที่เป้าหมายและ/หรือแผนงานสำรวจรายเป้าหมายของทีมสำรวจ
 • วิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจและจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามนิติบุคคลตั้งใหม่
 • ปฏิบัติงานในระบบสำรวจฯ
 • ควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานสำรวจ
 • จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานสำรวจ

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

มีอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบดังนี้

 • มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรและเงินผลประโยชน์อื่นของรัฐ
 • การนำเงินส่งคลัง การจ่ายเงินภาษีถอนคืน การสำรวจเพื่อขยายฐานภาษี
 • การจำหน่ายแสตมป์อากรดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนภาษีอากรและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • ตลอดจนการอำนวยความสะดวกการให้บริการและคำปรึกษาหารรือเกี่ยวกับภาษีอากรแก่ผู้เสียภาษีและประชาชนทั่วไป
   

ปรับปรุงล่าสุด: 21-08-2022