เมนูปิด

เกี่ยวกับ สท.ระนอง

 

จังหวัดระนอง เป็นจังหวัดภาคใต้ตอนบนด้านทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน และประเทศพม่า โดยมีระยะทางจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางสายธนบุรี - ปากท่อ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ( ถนนเพชรเกษม ) ประมาณ 568 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 3,298.045 ตร.กม. ( 2,061,281 ไร่ ) และเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มาก เป็นอันดับที่ 60 ของประเทศไทย เป็นที่ราบประมาณ 14%และภูเขาประมาณ 86 % มีเกาะใหญ่น้อยในทะเลอันดามัน จำนวน 62 เกาะ และมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอเมือง,อำเภอสวี,อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร และอำเภอไชยา, อำเภอท่าฉาง อำเภอบ้านตาขุน และกิ่งอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศพม่า และทะเลอันดามัน

ปรับปรุงล่าสุด: 11-10-2021