เมนูปิด

เกี่ยวกับ สท.นราธิวาส

อำนาจหน้าที่

 • วางแผนปฏิบัติการและประเมินผลเพื่อการบริหารงานจัดเก็บภาษีอากรให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและเป้าหมายของกรม และสำนักงานสรรพากรภาค         
 • กำกับดูแลผู้เสียภาษีเป็นรายผู้ประกอบการตรวจปฏิบัติการและตรวจสอบภาษีอากรสำหรับรายที่อยู่ในความรับผิดชอบ          
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการเร่งรัดภาษีอากรค้างและดำเนินคดีแก่ผู้เสียภาษีรวมทั้งตอบข้อหารือทางภาษีอากร          
 • กำกับ ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา          
 • พิจารณาคืนเงินภาษีอากร          
 • ปฏิบัติงานด้านกรรมวิธีภาษี          
 • ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร          
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย               

 

วิสัยทัศน์

 • ระบบงานมาตรฐานสากล เพื่อบริการประชาชน และเก็บภาษีทั่วถึง เป็นธรรม

            
พันธกิจ

 • จัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ          
 • จัดเก็บภาษีอย่างถูกต้อง ทั่วถึงเป็นธรรมตามกฎหมาย          
 • ให้บริการดูแล และให้คำแนะนำกับผู้เสียภาษีด้วยความจริงใจ          
 • สร้างความสมัครใจในการเสียภาษีให้กับประชาชน

ปรับปรุงล่าสุด: 11-10-2021