เมนูปิด

กรมสรรพากรเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรมหัวข้อ Country by Country Report (CbCR)

            กรมสรรพากรเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรมหัวข้อ Country by Country Report (CbCR)

นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี เป็นประธานกล่าวเปิด การฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ (MS

Teams) หัวข้อ Country by Country Report (CbCR) โดยกรมสรรพากรในฐานะ SGATAR Taskforce เป็นเจ้าภาพ

จัดการฝึกอบรมร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) และองค์การเพื่อความร่วมมือและ

การพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Cooperation and Development : OECD) ตั้งแต่วันที่ 15 - 16

กันยายน 2565 และมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้นจำนวน 96 คน จาก 18 เขตเศรษฐกิจ ที่เป็นสมาชิกคณะศึกษา

เพื่อการบริหารและค้นคว้า ทางภาษีอากรแห่งเอเชียแปซิฟิก (Study Group on Asia-Pacific Tax Administration and

Research : SGATAR) โดยการฝึกอบรมผ่าน Microsoft Team เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565ปรับปรุงล่าสุด: 28-11-2022