เมนูปิด

กรมสรรพากรจัดงานการประกวดรางวัลนวัตกรรมกรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (RD Innovation Awards 2023) 

นายลวรณ  แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร 
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการประกวดรางวัลนวัตกรรมกรมสรรพากร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (RD Innovation Awards 2023) 
ภายใต้ชื่องาน “One RD Innovation” ในหัวข้อการประกวด 
คือ “การเพิ่มผลจัดเก็บภาษีโดยใช้ข้อมูล Data Lake” ซึ่งเป็นการนำข้อมูลใน Data Lake 
มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหาความเชื่อมโยงและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำมาเพิ่มประสิทธิภาพ 
การจัดเก็บภาษี พัฒนากระบวนการทำงานใหม่ รวมถึงช่วยส่งเสริมให้บุคลากรนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนานวัตกรรม 
โดยได้รับเกียรติจาก นายปิ่นสาย  สุรัสวดี ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี 
นางสาวขนิษฐา  สหเมธาพัฒน์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายพงษ์ศักดิ์  เมธาพิพัฒน์ รองอธิบดี 
และมีผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นางลัดดา  ยอดขันธ์ นางสมหมาย  ศิริอุดมเศรษฐ เป็นคณะกรรมการฯ 
ทั้งนี้ ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักงานสรรพากรภาค 5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ได้แก่ สำนักงานสรรพากรภาค 2 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สำนักงานสรรพากรภาค 9 
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 ชั้น 3 อาคารสถาบันพัฒนาการจัดเก็บภาษีอากร กรมสรรพากร จังหวัดนนทบุรี 

ปรับปรุงล่าสุด: 01-03-2024