เมนูปิด

สรรพากรเข้าร่วมการประชุม The Peer Review Group Meeting ครั้งที่ 45 

การประชุม The Peer Review Group Meeting ครั้งที่ 45 ภายใต้กรอบความร่วมมือในด้านการยกระดับความโปร่งใส
และการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษี Global Forum on Transparency and Exchange of Information ระหว่างวันที่ 2-5 ตุลาคม 2566 ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี
นายเกรียงศักดิ์ ประสงค์สุกาญจน์ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศและกองกฎหมาย 
ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพากร ให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม The Peer Review Group Meeting ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 2-5 ตุลาคม 2566 
ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมภาษีและการเงิน กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี 
โดยประเทศไทยในฐานะสมาชิก Global Forum on Transparency and Exchange of Information (Global Forum) 
หรือกรอบความร่วมมือในด้านการยกระดับความโปร่งใสและการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลขององค์การ
เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) 
ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ในโอกาสที่ประเทศไทยต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานสากล
และชี้แจงข้อมูลความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบร้องขอ (Exchange of Information on Request: EOIR) 
โดยมีประเทศกลุ่มสมาชิกผู้ประเมิน จำนวน 30 ประเทศ และเจ้าหน้าที่ Global Forum ร่วมให้ความเห็น
และรับรองผลรายงานสรุปการประเมินมาตรฐาน EOIR ซึ่งประเทศไทยได้รับผลการประเมินเพิ่มเติมขึ้นจากการชี้แจง
และเข้าร่วมประชุม อยู่ในระดับ Largely Compliant หรือระดับการประเมินที่บ่งบอกว่าสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานสากลได้ในส่วนใหญ่ 
จากการประเมินมาตรฐานด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล EOIR ในภาพรวมทั้งหมด 

ปรับปรุงล่าสุด: 01-03-2024