เมนูปิด

ผลการประชุม SGATAR ประจำปี ครั้งที่ ๕๒

การประชุม SGATAR ประจำปี ครั้งที่ ๕๒ ซึ่งกรมสรรพากรเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต กะรนบีช รีสอร์ต จังหวัดภูเก็ตได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหัวหน้าคณะผู้แทน ผู้แทน และผู้สังเกตการณ์รวม ๑๖๐ คน

การประชุม SGATAR ประจำปีครั้งนี้แบ่งออกเป็นการประชุมหัวหน้าคณะผู้แทนและการประชุมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

ที่ประชุมหัวหน้าคณะผู้แทนได้มีการประชุมรวม ๖ ช่วง โดยผู้บริหารหน่วยงานบริหารการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนกันในหัวข้อหลัก ๓ หัวข้อ ได้แก่ (๑) การนำ Pillar 2 มาปฏิบัติ (๒) วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลในการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษี และ (๓) การจัดเก็บภาษีทางอ้อม(ภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีสินค้าและบริการ) จากเศรษฐกิจดิจิทัล

ขณะที่ที่ประชุมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้มีการแบ่งเป็น ๓ กลุ่มย่อย โดยทุกกลุ่มย่อยมีการประชุมรวม ๔ ช่วง และได้มีข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมหัวหน้าคณะผู้แทน ดังนี้

๑. กลุ่ม ๑ การกำหนดราคาโอน - การประเมินสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Transfer Pricing - Intangible Asset Assessment) 
    ผู้แทนหน่วยงานบริหารการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ได้หารือกันเกี่ยวกับความท้าทายในการตรวจสอบการกำหนดราคาโอนสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ประเมินมูลค่าได้ยาก (Hard-to-Value Intangibles หรือ HTVI) และมีข้อเสนอแนะว่าวิธีการเกี่ยวกับ HTVI ควรยืดหยุ่นและสามารถเพิ่มความชัดเจนแน่นอนในการเสียภาษี นอกจากนั้น หน่วยงานบริหารการจัดเก็บภาษีควรระบุธุรกรรม HTVI และดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวอย่างเร็วที่สุด ทั้งนี้ การหารือกันกับผู้เสียภาษีอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้สามารถดำเนินการวิเคราะห์หน้าที่งาน (Functional Analysis) นับเป็นวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในเกือบทุกกรณีและช่วยผู้เสียภาษีให้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องตั้งแต่แรก กลุ่มนี้ยังมีข้อเสนอแนะให้มีการวิเคราะห์ข้อตกลงเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอย่างระมัดระวัง และหน่วยงานบริหารการจัดเก็บภาษีควรพิจารณาจัดทำข้อตกลงการกำหนดราคาเป็นการล่วงหน้า (Advance Pricing Arrangement หรือ APA) เพื่อให้เกิดความชัดเจนแน่นอนและข้อตกลง
ที่เป็นมิตร

๒. กลุ่ม ๒ การทำให้การเดินทางของผู้เสียภาษีเป็นดิจิทัล (Digitalisation of Taxpayer Journey)
    ผู้แทนหน่วยงานบริหารการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเกี่ยวกับการทำให้การเดินทางของผู้เสียภาษีเป็นดิจิทัล โดยเฉพาะในส่วนการเสียภาษีเงินได้ และมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อพัฒนาบริการเชิงรุก รวมทั้งมีการสร้างความสามารถและการพัฒนากำลังคนที่พร้อมสำหรับอนาคต

๓. กลุ่ม ๓ การนำการรายงานข้อมูลรายประเทศมาปฏิบัติและการใช้ข้อสนเทศ (Country-by-Country Reporting (CbCR) Implementation and Use of Information)
    ผู้แทนหน่วยงานบริหารการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ได้หารือกันเกี่ยวกับความท้าทายในการใช้ข้อสนเทศจากรายงานข้อมูลรายประเทศ และมีข้อเสนอแนะให้มีการสร้างความสามารถสำหรับสมาชิกที่อยู่ในขั้นเริ่มต้นหรือขั้นกลางของการพัฒนา และให้มีการอภิปรายวิธีการที่ดีที่สุดและมีการแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องสำหรับสมาชิกที่พัฒนาอยู่ในขั้นก้าวหน้าแล้ว

ที่ประชุมหัวหน้าคณะผู้แทนได้รับรองข้อเสนอแนะซึ่งที่ประชุมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ SGATAR จะได้จัดทำแผนการทำงานประจำปี เพื่อดำเนินการตามคำแนะนำดังกล่าวข้างต้นต่อไป

The Outcomes of the 52nd SGATAR Annual Meeting

The 52nd SGATAR Annual Meeting, hosted by Thailand’s Revenue Department from 31st October 2023 to 2nd November 2023, at the Pullman Phuket Karon Beach Resort Hotel in Phuket, Thailand concluded with the participation of 160 attendees, including heads of delegations, delegates, and observers.

This SGATAR Annual Meeting was divided into the Head of Delegation Forum and the Working Group Sessions.

During the Head of Delegation Forum, there were 6 sessions where executives from tax administrations shared insights on 3 pivotal topics: (1) The Implementation of Pillar 2, (2) Data Analytics in Tax Compliance, and (3) Indirect Tax (VAT/GST) in Digital Economy.

During the Working Group Sessions, there were 3 subgroups, each conducting 4 sessions. They proposed recommendations to the Heads of Delegations as follows:

1. ​Working Group 1: Transfer Pricing-Intangible Asset Assessment

​Delegates discussed challenges in auditing transfer pricing on Hard-to-Value Intangibles (HTVI). They proposed that approaches on HTVI should be flexible and promote tax certainty. Additionally, tax administrations should identify and act upon HTVI transactions as early as possible, and having thorough dialogues to arrive at functional analyses would represent best practices in most cases and help taxpayers get it right-from-the-start. This group also suggested careful analyses of intangible property arrangements and consideration of making Advance Pricing Arrangements (APA) for creating certainty and amicable settlements.

2. ​Working Group 2: Digitalisation of Taxpayer Journey ​

Delegates shared experiences in digitalising taxpayer journeys, particularly in the area of income tax. They proposed continual modernisation of information technology infrastructure, leveraging data to develop proactive solutions, and building capacity and developing a future ready workforce.

3. ​Working Group 3: Country-by-Country Reporting (CbCR) Implementation and Use of Information

Delegates discussed challenges in using information from Country-by-Country Reporting (CbCR) and suggested building capacity for members at the beginning or intermediate stages. They recommended discussing best approaches and continuous sharing of insights for advanced-stage members.

The Heads of Delegations endorsed all the recommendations proposed by the Working Groups.

SGATAR will develop an annual work programme to implement the aforementioned recommendations. 

ปรับปรุงล่าสุด: 11-06-2024