เมนูปิด

การประชุมเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจระหว่างกรมสรรพากรและสรรพากรญี่ปุ่น (NTA)

ดร. กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมสรรพากร และนายนิรันดร์ ประจวบเหมาะ รองอธิบดีในฐานะหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจกรมสรรพากร
ได้ให้การต้อนรับ Ms. Hosoda Chigusa, Director of Mutual Agreement Procedures
และคณะสรรพากรญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสที่คณะเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจจากสรรพากรญี่ปุ่นเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ
(Competent Authority Meeting) เพื่อดำเนินการเจรจาจัดทำความตกลงการกำหนดราคาเป็นการล่วงหน้า
(Advance Pricing Arrangements: APA) ระหว่างวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2567 ณ กรมสรรพากร  
การประชุม APA จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการของทั้ง 2 ประเทศ สร้างความแน่นอนทางภาษีให้เป็นไปตามอนุสัญญา
เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ในปัจจุบัน
โดยที่การจัดทำความตกลงการกำหนดราคาเป็นการล่วงหน้านี้จะช่วยสนับสนุนการป้องกันการจัดเก็บภาษีซ้ำซ้อนในอนาคตด้วย

  

ปรับปรุงล่าสุด: 17-06-2024