เมนูปิด

การประชุมความร่วมมือระหว่างกรมสรรพากรและกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ดร.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมสรรพากร และนายนิรันดร์ ประจวบเหมาะ รองอธิบดีกรมสรรพากร
พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมหารือร่วมกันกับดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช
อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมและคณะ
ในเรื่องแนวทางการใช้มาตรการภาษีเพื่อเป็นแรงจูงใจในการดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม Aree Common Space @ RD 

ปรับปรุงล่าสุด: 17-06-2024