เมนูปิด

ประชุม/สัมมนาการบริหารงานจัดเก็บภาษีของสรรพากรภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 3/2567

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานการประชุม/สัมมนา
การบริหารงานจัดเก็บภาษีของสรรพากรภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 3/2567 เพื่อมอบนโยบาย
และแนวทางการบริหารการจัดเก็บภาษีในภาพรวมของประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องตามภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมติดตามความคืบหน้าในการบริหารงาน
สรุปผลการจัดเก็บภาษี รับฟังประเด็นปัญหา รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจ และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
ให้สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567
ณ สถาบันพัฒนาการจัดเก็บภาษีอากร จังหวัดนนทบุรี 

ปรับปรุงล่าสุด: 17-06-2024