เมนูปิด

ยินดีต้อนรับ

สำนักงานสรรพากรภาค 1ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตแนะนำการยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตการขอหนังสือรับรองการเสียภาษีและการมีถิ่นที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษบริการคัดค้นสำเนาภาพแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
ระบบแจ้งเบาะแสหลีกเลี่ยงภาษีสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษีใบกำกำบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ี้Tax literacy ผลิตภัณฑ์ให้ความรู้ทางภาษี
แนะนำ e-filing, การยื่นแบบออนไลน์, นายจ้างยื่นแบบแทนลูกจ้าง

แนะนำ e-filing, การยื่นแบบออนไลน์,
นายจ้างยื่นแบบแทนลูกจ้าง(ภ.ง.ด.91)

คัดค้นสำเนาภาพแบบฯ กรณียื่นแบบด้วยกระดาษของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 1

คัดค้นสำเนาภาพแบบฯ กรณียื่นแบบด้วยกระดาษ
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 1


ปรับปรุงล่าสุด: 08-03-2022