เมนูปิด

KM Shop Online Pak2


สัมมนาโครงการ "สมาคมกีฬายุคใหม่ ส่งเสริมสุขภาพดี ภาษีถูกต้อง"

หัวข้อการบรรยาย

สัมมนาโครงการ "สมาคมกีฬายุคใหม่ ส่งเสริมสุขภาพดี ภาษีถูกต้อง"

[ ลิงก์สำหรับดูวีดีโอ ]


พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) 5 หน่วยงาน

หัวข้อการบรรยาย

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการสนับสนุนและกำกับดูแลผู้ประกอบการ ให้จัดทำบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ 5 หน่วยงาน และ การเสวนา เรื่อง "มาตรการส่งเสริม ให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ"

[ ลิงก์สำหรับดูวีดีโอ ]


โครงการฝึกอบรม เก่ง ดี มีความสุข

หัวข้อการบรรยาย

 1. โครงการอบรม เก่ง ดี มีความสุข "เคล็ดลับชะลอความเสื่อมของสมองให้ห่างไกลโรคอัลไซเมอร์"
  ลิงก์สำหรับดูวีดีโอ ]
   
 2. โครงการอบรม เก่ง ดี มีความสุข หลักสูตร "มีสติ ชีวิตมีสุข" ชีวิตเบิกบาน การงานมีความสุข
  ลิงก์สำหรับดูวีดีโอ ]

วิทยากร
พญ.อุมามน พวงทอง
จิตแพทย์โรงพยาบาลมนารมย์

วิทยากร
พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ
พระวิทยากรจาก กลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม


โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับชำนาญการ เพื่อการขับเคลื่อน D2RIVE"

หัวข้อการบรรยาย

 1. โครงการอบรม เก่ง ดี มีความสุข "เจาะลึก สิทธิประโยชน์ทางภาษี ปี 60-61"
  ลิงก์สำหรับดูวีดีโอ ]
   
 2. โครงการอบรม เก่ง ดี มีความสุข "ประมวลรัษฎากร"
  ลิงก์สำหรับดูวีดีโอ ]

วิทยากร
นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์
อดีตสรรพากรภาค 4

วิทยากร
นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์
อดีตสรรพากรภาค 4


โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับชำนาญการ เพื่อการขับเคลื่อน D2RIVE"

หัวข้อการบรรยาย

 1. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (งานอำเภอ)
 2. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา(งานสำรวจ)
  ลิงก์สำหรับดูวีดีโอ ]
   
 3. ประมวลรัษฎากร กฎหมายใหม่ ระเบียบและข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
  ลิงก์สำหรับดูวีดีโอ ]

วิทยากร
นายนนท์ เศรษฐวิวัฒน์
ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่เชียงราย

วิทยากร
นายสมชาย แสงรัตนมณีเดช
อดีตที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์
การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน)


โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ระเบียบและแนวปฏิบัติออกใหม่ของ มจ. และ มก.”

หัวข้อการบรรยาย

 1. ระเบียบ แนวปฏิบัติออกใหม่ ระบบงานของ มจ.
 2. ระเบียบ แนวปฏิบัติออกใหม่ ระบบงานของ มก.

[ ลิงก์สำหรับดูวีดีโอ ]

วิทยากร
นางจันทร์เจริญ เทพสุธา
กองมาตรฐานการจัดเก็บภาษี

วิทยากร
นางนิมมาวดี จีนเวชศาสตร์
กองมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี


โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร"

หัวข้อการบรรยาย

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร
 2. การตรวจสอบภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
 3. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 4. โครงสร้างกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคล
 5. โครงสร้างกฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 6. โครงสร้างกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม
 7. โครงสร้างกฎหมายภาษีธุรกิจเฉพาะ
 8. โครงสร้างกฎหมายอากรแสตมป์
 9. Update กฎหมายใหม่

วิทยากร
นายศักดิ์นรินทร์ อินภิรมย์
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
กองตรวจสอบภาษีกลาง

ปรับปรุงล่าสุด: 30-07-2021