เมนูปิด

การขอหนังสือรับรองเพื่อการรัษฎากรเป็นภาษาอังกฤษ

ปัจจุบันกรมสรรพากรได้ให้บริการการออกหนังสือรับรองการเสียภาษี และการมีถิ่นที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้เสียภาษี ผู้เสียภาษีสามารถนำหนังสือรับรองเหล่านี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีในต่างประเทศได้

ดาว์นโหลดแบบ ร.อ.01 ที่นี่

ผู้ที่มีสิทธิยื่นคำขอ ณ สำนักงานสรรพากรภาค 3

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่มีภูมิลำเนาตามแบบแสดงรายการภาษีอยู่ในเขตท้องที่ ดังต่อไปนี้

เขตบางรัก, ยานนาวา, บางคอแหลม, สาทร, ตลิ่งชัน, บางพลัด, ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค, จอมทอง,  บางขุนเทียน, ราษฎร์บูรณะ, คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกน้อย, บางกอกใหญ่

สถานที่ยื่นคำขอ

ติดต่อยื่นคำร้อง ร.อ.01 ได้ที่สำนักงานสรรพากรภาค 3 ส่วนวางแผนและประเมินผล ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการจัดเก็บภาษี ชั้น 2 เลขที่ 3 ถนนเจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(ตามประเภทของหนังสือรับรองที่ต้องการ

ประเภทหนังสือรับรองที่ออกให้โดยกรมสรรพากร 6 ประเภท

1. หนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (Non – Resident Withholding Tax Certificate)

เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา มีดังนี้

1.แบบคำขอหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ (ร.อ.01)(กรอกชื่อที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษและระบุชื่อผู้ติดต่อและเบอร์ติดต่อกลับที่ชัดเจนและสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารเมื่อเจ้าหน้าขอเอกสารเพิ่มเติม)

2.สำเนา ภ.งด.54 พร้อมใบเสร็จรับเงิน และ ภ.พ.36  พร้อมใบเสร็จรับเงิน

3.สำเนาหลักฐานการโอนเงินออกนอกประเทศ

4.สำเนาอัตราแลกเปลี่ยนการโอนเงิน(กรณีบริษัทท่านเลือกใช้อัตราแลกเปลี่ยนของ ธนาคารแห่งประเทศไทย)

5.สำเนาใบแจ้งหนี้ (Invoice) จากบริษัทในต่างประเทศ

6.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่กระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล)

7.หนังสือมอบอำนาจ, ติดอากรแสตมป์ 30 บาท / ผู้รับมอบ 1 คน ลงนามกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตรายาง

8.สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนา

9.สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนา

10.เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต่อการพิจารณา  (กรณีดอกเบี้ย) สัญญาเงินกู้ฉบับภาษาไทย หรือ ข้อตกลงที่ก่อให้เกิดการจ่ายเงินได้ (กรณีจ่ายเงินปันผล)สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่าย
เงินปันผล
, สำเนาแบบ ภ.ง.ด.50 รอบระยะเวลาบัญชีที่ประกาศจ่ายเงินปันผล พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน

11.เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นแก่การพิจารณา (ถ้ามี)

**หมายเหตุ รับรองสำเนาเอกสารแนบทุกฉบับ
กรณี ไม่มีที่อยู่หรือที่อยู่ไม่ชัดเจนของผู้รับเงินได้ ใน Invoice ให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองการมีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศของผู้รับเงินได้ (Certificate of Residence) ออกโดย (Tax office) ในประเทศนั้นๆ

2. หนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (Income Tax Payment Certificate)

เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา มีดังนี้

1.แบบคำขอหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ (ร.อ.01)(กรอกชื่อที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษและระบุชื่อผู้ติดต่อและเบอร์ติดต่อกลับที่ชัดเจนและสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารเมื่อเจ้าหน้าขอเอกสารเพิ่มเติม)

2. สำเนาแบบ ภ.ง.ด.50 พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน(กรณีนิติบุคคล)

3. สำเนาแบบ ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.95 พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินของแบบฯ นั้น(กรณีบุคคลธรรมดา )

4.สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายของผู้จ่ายเงินได้ (50 ทวิ) และ/หรือ หลักฐานการมีเงินได้อื่นๆ

5.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่กระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล)

6.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนา Passport ของผู้เสียภาษี (ต่างชาติ)

7.หนังสือมอบอำนาจ, ติดอากรแสตมป์ 30 บาท / ผู้รับมอบ 1 คน ลงนามกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตรายาง

8.สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนา

9.สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนา

10.เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นแก่การพิจารณา (ถ้ามี)

**หมายเหตุ รับรองสำเนาเอกสารแนบทุกฉบับ

3. หนังสือรับรองการมีถิ่นที่อยู่เพื่อการรัษฎากรในประเทศไทย (Certificate of Residence)

เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา มีดังนี้

1.แบบคำขอหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ (ร.อ.01)(กรอกชื่อที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษและระบุชื่อผู้ติดต่อและเบอร์ติดต่อกลับที่ชัดเจนและสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารเมื่อเจ้าหน้าขอเอกสารเพิ่มเติม)

2. สำเนาแบบ ภ.ง.ด.50,  ภ.ง.ด.51 พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน(กรณีนิติบุคคล) 

3. สำเนาแบบ ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.95 พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินของแบบฯ นั้น(กรณีบุคคลธรรมดา) 

กรณีบุคคลธรรมดา

 -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง ( Passport)ของผู้เสียภาษี (ทุกหน้าที่มี การเข้า ออก ประเทศไทย ในปีภาษีที่จะให้รับรอง) กรณีไม่มีหนังสือเดินทาง (Passport) และไม่มีข้อมูลการเดินทางเข้า ออก ประเทศ หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานการอยู่ในประเทศไทยถึง 180 วัน ในปีภาษีที่ขอ โดยท่านสามารถขอรายการเดินทางเข้าออกประเทศได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ถนน ป๊อบปูล่า เมืองทองธานี  โทร.02 572-8681

-ตารางแสดงรายละเอียดการเข้าออกประเทศไทย ในปีภาษีที่จะให้รับรอง

4.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่กระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล)

5.หนังสือมอบอำนาจ, ติดอากรแสตมป์ 30 บาท / ผู้รับมอบ 1 คน ลงนามกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตรายาง

6.สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนา

7.สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนา

8.เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นแก่การพิจารณา (ถ้ามี)

**หมายเหตุ รับรองสำเนาเอกสารแนบทุกฉบับ

4.หนังสือรับรองการมีสถานภาพเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (Statement on Tax status of the Business)

เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา มีดังนี้

1.แบบคำขอหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ (ร.อ.01)(กรอกชื่อที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษและระบุชื่อผู้ติดต่อและเบอร์ติดต่อกลับที่ชัดเจนและสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารเมื่อเจ้าหน้าขอเอกสารเพิ่มเติม)

2.สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)

3.สำเนาแบบ ภ.พ.30 ย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมสำเนาใบเสร็จ

4.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่กระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล)

5.หนังสือมอบอำนาจ, ติดอากรแสตมป์ 30 บาท / ผู้รับมอบ 1 คน ลงนามกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตรายาง

6.สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนา

7.สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนา

8.เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นแก่การพิจารณา (ถ้ามี)

**หมายเหตุ รับรองสำเนาเอกสารแนบทุกฉบับ

5. หนังสือรับรองการมีสถานภาพเป็นผู้เสียภาษีตามกฎหมายไทย (Certificate of Status of Taxable Person)

เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจาณา มีดังนี้

1.แบบคำขอหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ (ร.อ.01)(กรอกชื่อที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษและระบุชื่อผู้ติดต่อและเบอร์ติดต่อกลับที่ชัดเจนและสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารเมื่อเจ้าหน้าขอเอกสารเพิ่มเติม)

2. สำเนาแบบ ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.51พร้อมสำเนาใบเสร็จ(กรณีนิติบุคคล) 

3 สำเนาแบบ ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91 พร้อมสำเนาใบเสร็จ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

4.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่กระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล)

5.หนังสือมอบอำนาจ, ติดอากรแสตมป์ 30 บาท / ผู้รับมอบ 1 คน ลงนามกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตรายาง

6.สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนา

7.สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนา

8.เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นแก่การพิจารณา (ถ้ามี)

**หมายเหตุ รับรองสำเนาเอกสารแนบทุกฉบับ

6. หนังสือรับทราบการมีเงินได้จากต่างประเทศ (Statement of Acknowledgement of Foreign Income)

เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจาณา มีดังนี้

1.แบบคำขอหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ (ร.อ.01)(กรอกชื่อที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษและระบุชื่อผู้ติดต่อและเบอร์ติดต่อกลับที่ชัดเจนและสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารเมื่อเจ้าหน้าขอเอกสารเพิ่มเติม)

2.สำเนาแบบแสดงรายการภาษีที่ได้ยื่นชำระไว้ในประเทศไทย เช่น ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 (เป็นเอกสารดูประกอบการพิจารณา)

3.หลักฐานการมีเงินได้จากต่างประเทศ

4.หลักฐานการนำเงินเข้ามาในประเทศไทย

5.ภาพถ่ายบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีบุคคลธรรมดา (ถ้ามี)

6.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง ( Passport)ของผู้เสียภาษี (ทุกหน้าที่มี การเข้า ออก ประเทศไทย ในปีภาษีที่จะให้รับรอง) กรณีไม่มีหนังสือเดินทาง (Passport) และไม่มีข้อมูลการเดินทางเข้า ออก ประเทศ หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานการอยู่ในประเทศไทยถึง 180 วัน ในปีภาษีที่ขอ โดยท่านสามารถขอรายการเดินทางเข้าออกประเทศได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ถนน ป๊อบปูล่า เมืองทองธานี  โทร.02 572-8681

7.ตารางแสดงรายละเอียดการเข้าออกประเทศไทย ในปีภาษีที่จะให้รับรอง

8.หนังสือมอบอำนาจ, ติดอากรแสตมป์ 30 บาท / ผู้รับมอบ 1 คน ลงนามกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตรายาง

9.สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนา

10.สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนา

11.เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นแก่การพิจารณา (ถ้ามี)

**หมายเหตุ รับรองสำเนาเอกสารแนบทุกฉบับ

 

ติดต่อได้ที่ สำนักงานสรรพากรภาค 3  ส่วนวางแผนและประเมินผล
ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการจัดเก็บภาษี ชั้น 2
ยื่น ร.อ.01 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
โทร. 0-2281-0051-2 ต่อ 210, 204, 203

ปรับปรุงล่าสุด: 01-09-2023