เมนูปิด

ประมวลภาพกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท ร่วมกับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชยนาท ในนามของกระทรวงการคลังจังหวัดชัยนาท ได้นำข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยร่วมกันปลูกป่า เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนักให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ บริเวณบ้านพักศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ต.บ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

ณ บริเวณบ้านพักศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ต.บ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

วันอังคารที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ปรับปรุงล่าสุด: 28-07-2021