เมนูปิด

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายเกียรติศักดิ์ ว่องพานิช สรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 มอบเกียรติบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น 5 ราย ตามโครงการชื่นชมยกย่องคนดี RD Pattaya สำหรับรอบการคัดเลือกรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายเกียรติศักดิ์ ว่องพานิช สรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 มอบเกียรติบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น 5 ราย ตามโครงการชื่นชมยกย่องคนดี RD Pattaya สำหรับรอบการคัดเลือกรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและเชิดชูเกียรติ ในขณะเดียวกัน ได้มอบรางวัลการมีส่วนร่วมตามโครงการดังกล่าว ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างมีความสุข # Happy Workplaceปรับปรุงล่าสุด: 11-08-2022