เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3

สำนักงานสรรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 ยินดีต้อนรับ


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายเกียรติศักดิ์ ว่องพานิช สรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง                            (นายธิบดี วัฒนกุล)

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายเกียรติศักดิ์ ว่องพานิช สรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายธิบดี วัฒนกุล)

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายเกียรติศักดิ์ ว่องพานิช  สรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 มอบรางวัลของการกระทำอันเป็นความรับผิดชอบสูงสุด ที่มีต่อตนเองและองค์กร (สท.ชลบุรี 3) ในภาพรวมจากข้อมูลการตอบ  แบบสำรวจตนเองและรายงานสุขภาพประจำวัน

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายเกียรติศักดิ์ ว่องพานิช สรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 มอบรางวัลของการกระทำอันเป็นความรับผิดชอบสูงสุด ที่มีต่อตนเองและองค์กร (สท.ชลบุรี 3) ในภาพรวมจากข้อมูลการตอบ แบบสำรวจตนเองและรายงานสุขภาพประจำวัน

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายเกียรติศักดิ์ ว่องพานิช สรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้แทนเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟัง การถ่ายทอด  และติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายเกียรติศักดิ์ ว่องพานิช สรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้แทนเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟัง การถ่ายทอด และติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายเกียรติศักดิ์ ว่องพานิช สรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 มอบเกียรติบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น 5 ราย ตามโครงการชื่นชมยกย่องคนดี RD Pattaya สำหรับรอบการคัดเลือกรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายเกียรติศักดิ์ ว่องพานิช สรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 มอบเกียรติบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น 5 ราย ตามโครงการชื่นชมยกย่องคนดี RD Pattaya สำหรับรอบการคัดเลือกรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปรับปรุงล่าสุด: 22-06-2022