เมนูปิด

เกี่ยวกับ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3

ประวัติสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 (RD Pattaya)

1.ที่ตั้งในเชิงประวัติศาสตร์   (ตามคำบอกเล่าต่อๆ กันมา)

          ราวๆ เดือนมกราคม ต้นปีพุทธศักราช 2310 ก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า 3 เดือน พระเจ้าตาก (สิน) ซึ่งรั้งตำแหน่งพระยาวชิรปราการ ได้นำกำลังตีฝ่าวงล้อมของทัพพม่าออกจากกรุงศรีอยุธยา ซึ่งตรงกับ    วันขึ้น 4 ค่ำเดือนยี่ ปีจอ จุลศักราช 1128 (วันที่ 3 มกราคม 2310 ตามปีปฏิทิน)  โดยออกจากค่ายวัดพิชัยมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ไปทางจังหวัดปราจีนบุรี ผ่านฉะเชิงเทรา ซึ่งได้พบกองกำลังของพม่าที่ตามไล่ล่าตลอดทาง จนถึงปากน้ำโจ้โล้อันเป็นที่ปะทะครั้งสุดท้ายกับฝ่ายพม่า เดินทางเข้าสู่แขวงเมืองชลบุรีบริเวณหน้า  วัดใหญ่อินทาราม ตำบลบางปลาสร้อยในปัจจุบันจึงหยุดพักทัพ บำรุงไพร่พล และสะสมเสบียงอยู่ที่นั่นเป็นระยะเวลานานเป็นครั้งแรก

          จากนั้นได้เดินทัพมุ่งตรงไปจันทบุรี โดยใช้เส้นทางเดินทัพเลียบชายทะเลไป จนแวะพักทัพอีกครั้งที่บ้านหนองไผ่ ตำบลนาเกลือ แขวงเมืองบางละมุง (ปัจจุบันคือบริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธรพัทยา) ในขณะนั้น นายกลม ได้คุมไพร่พลทหารจำนวน 10,000 คน รออยู่ที่บ้านนาเกลือเพื่อคอยสกัดด้วยคิดประทุษร้าย พระเจ้าตากจึงทรงช้างพระที่นั่งพร้อมเครื่องสรรพยุทธ ทรงพระแสงปืนต้นรางแดงไปพร้อมหมู่ทหารเข้าไปในระหว่างกองกำลังที่นาย กลม ซุ่มอยู่ แต่ด้วยความน่าเกรงขามและบุญบารมีบรมโพธิสมภารของพระเจ้าตาก จึงทำให้นาย กลม และกองกำลังเหล่านั้น ตัดสินใจวางศาสตราวุธทั้งหมดแล้วน้อมเข้าเป็นข้าใต้ละอองธุลีพระบาทแทนการโจมตี ซึ่งภายหลังที่พระองค์เสด็จเข้าที่ประทับแล้วจึงเปิดให้เฝ้าฯ และพระราชทานราชทรัพย์และราโชวาทให้ทุกคนตั้งอยู่ในความยุติธรรม

          ในวันแรม 6 ค่ำเดือนยี่ (วันที่ 20 มกราคม 2310 ตามปีปฏิทิน) ทัพของพระเจ้าตาก (โดยการนำทางของนายกลม) ได้เคลื่อนออกจากตำบลนาเกลือ มาพักทัพที่บริเวณหนองน้ำ ในตำบลที่เรียกขานว่า “ทัพพระยา” มาตั้งแต่นั้น พักทัพอยู่เป็นเวลา 1 คืน แล้วจึงเคลื่อนทัพต่อ  ซึ่งบริเวณจุดพักทัพในตำบลทัพพระยาแห่งนี้เชื่อกันว่า คือ ตำบลที่ตั้งของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 ที่เคยเป็นหนองน้ำสำคัญ นั่นเอง

 

           ที่มา :   1) วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี “เมืองพัทยา”: th.wikipedia.org/wiki/เมืองพัทยา

                      2) เรื่อง “การกู้ชาติบ้านเมือง “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”: thongkum.blogsport.com/2016/02/blog-post_29.html

2.การก่อตั้งสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3

          หากนับประวัติของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3  จะพบว่าเป็นหน่วยงานใหม่ที่ตั้งขึ้นจากการแบ่งส่วนราชการสำนักงานสรรพากรจังหวัดชลบุรี ออกมาเป็น สำนักงานสรรพากรจังหวัดชลบุรี (สาขา) ในลำดับแรก ในปี พ.ศ.2540 ต่อมาจึงมีการเปลี่ยนชื่อใหม่ตามปรับปรุงระบบบริหารราชการแผ่นดินถึง 2 ครั้ง ดังนี้

          1.ปรับโครงสร้างให้สามารถแยกส่วนราชการต่างหากในพื้นที่เดียวกันได้ เช่น เปลี่ยนคำว่า “จังหวัด” เป็น “พื้นที่” เปลี่ยนคำว่า “อำเภอ” เป็น “พื้นที่สาขา” เพื่อประโยชน์ในการขยายเครือข่ายไปยังแหล่งภาษีที่มีกลุ่มธุรกิจเติบโต/ขยายตัวในอัตราที่สูง ซึ่งหากใช้โครงสร้างที่จะเป็นจังหวัดจะไม่สามารถแบ่งพื้นที่ในการกำกับดูแลได้สะดวก ด้วยติดกรอบด้านภูมิศาสตร์การปกครอง ในปี 2545

          2.ปรับโครงสร้างให้แยกออกเป็นหน่วยราชการส่วนกลางดูแลเป็นพื้นที่ สังกัดกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ซึ่งแยกออกต่างหากไม่ขึ้นกับสำนักงานจังหวัด อันเป็นหน่วยราชการส่วนภูมิภาค ในปี 2551

          การแบ่งส่วนราชการใหม่โดยเพิ่มหน่วยงานระดับสำนักงานสรรพากรพื้นที่อีก 1 แห่ง ในปี 2551 นี่เองทำให้หน่วยงานพื้นที่ที่ตั้งใหม่ ณ อำเภอศรีราชาได้ใช้ชื่อ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2 และเปลี่ยนสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2 ณ ที่ตั้งปัจจุบันให้เป็น “สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3” มานับตั้งแต่นั้น ซึ่งหากจะลำดับเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ใหม่ ก็จะได้ประวัติความเป็นมา (Timeline) ของที่ทำการดังต่อไปนี้

          ก่อนปี พ.ศ.2540    คือ สำนักงานสรรพากรจังหวัดชลบุรี  ในการกำกับของ สำนักงานสรรพากรเขต 2

         * อ้างอิง  พรฎ.แบ่งส่วนราชการกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2522-2538  (รวม 6 ฉบับ)

          25 ก.ย. 2540       มีเหตุการณ์สำคัญดังต่อไปนี้ 

                   1.ก่อกำเนิด “สำนักงานสรรพากรจังหวัดชลบุรี (สาขา)  แยกจากสำนักงานสรรพากรจังหวัดชลบุรีเดิม มีพื้นที่ความรับผิดชอบใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอ      ศรีราชา บางละมุง เกาะสีชัง และสัตหีบ

                  2.เพิ่ม สำนักงานสรรพากรอำเภอบางละมุง (สาขา) และสำนักงานสรรพากรอำเภอศรีราชา (สาขา)  อีก 2 แห่ง

                  3.เปลี่ยนให้อยู่ภายใต้การกำกับของ สำนักงานสรรพากรภาค 5

                  * อ้างอิง  1. พรฎ.แบ่งส่วนราชการกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พ.ศ.2540

                               2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดส่วนราชการตาม พรฏ.2540 (ตามข้อ 1)

                               3. ขณะนั้น ท่านโชติ นัทนาวุฒิ เป็นสรรพากรจังหวัดชลบุรี

          20 ม.ค. 2542    ย้ายจากอาคารเช่า เข้าสู่อาคารที่ทำการปัจจุบัน เลขที่ 404 หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  (ขณะนั้น ท่านโชติ นัทนาวุฒิ เป็นสรรพากรจังหวัดชลบุรี)

           9 ต.ค. 2545     เปลี่ยนแปลงชื่อใหม่เป็น “สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2”  ดูแลพื้นที่เช่นเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงเมื่อ 25 กันยายน 2540 โดยเปลี่ยนชื่อสำนักงานสรรพากรอำเภอใหม่ เป็น “สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา” ไปพร้อมกันด้วย

                                 * อ้างอิง  1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2545

                                              2. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดส่วนราชการตามกฏกระทรวง พ.ศ.2540 (ข้อ 1)

                                              3. ขณะนั้น ท่านพินิจ รัตนไชย เป็นสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2

          25 ม.ค. 2551     มีเหตุการณ์สำคัญดังต่อไปนี้

                                1.ปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ ทำให้หน่วยงานในสังกัดกรมจัดเก็บภาษี     ไม่ขึ้นตรงต่อการบริหารราชการส่วนจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) เปลี่ยนให้ขึ้นตรงกับการบริหารราชการส่วนกลาง แทน

                               2.แบ่งส่วนราชการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2 ที่เคยมีอยู่แห่งเดียว    แยกออกมาเป็นหน่วยใหม่อีก 1 หน่วย “สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3”

                               3.ให้สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2  ดูแลพื้นที่อำเภอศรีราชา และเกาะสีชัง

                               4.ให้สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3  ดูแลพื้นที่อำเภอบางละมุง เมืองพัทยา และอำเภอสัตหีบ

                                 * อ้างอิง  1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551

                                              2. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดส่วนราชการตามกฏกระทรวง พ.ศ.2551, 2556

                                              3. อยู่ในช่วงรอยต่อ ท่านอรุณี ซ้องสุข เป็นสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2 (24 ต.ค.2546 – 3 มี.ค.2554) และท่านรณวัตร สุวรรณาภิรมย์ เป็นสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 คนแรก  (24 ต.ค.2551 – 16 ธ.ค.2555)

 

3.ข้อมูลพื้นฐานสำคัญของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 มีดังนี้

              3.1 รายผู้เสียภาษีที่อยู่ในการกำกับดูแล มากกว่า 60,000 ราย

              3.2 ขนาดรายได้ในการบริหารจัดเก็บภาษี อยู่ในระดับ 3,200 – 4,100 ล้านบาทต่อปี

              3.3 ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ทั้งสิ้น 472,926 คน  (บางละมุง = 311,024 + สัตหีบ = 161,902)      

              3.4 พื้นที่ความรับผิดชอบ 1,575 ตารางกิโลเมตร (บางละมุง 727 ต.ร.กม.+ สัตหีบ 848 ต.ร.กม.)

              3.5 นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (ข้อมูลปี 2562) ประมาณ 8,453,000 คน/ปี (หรือเท่ากับร้อยละ 40 ของ   ยอดรวมทั้งประเทศ)

              3.6 อัตราการย้ายเข้าออกของประชากรในพื้นที่ ทั้งปี พ.ศ.2563

             หน่วย : คน

พื้นที่รับผิดชอบ

ย้ายเข้า

ย้ายออก

ลด/เพิ่ม

อำเภอบางละมุง (รวมเมืองพัทยา)

2,597

1,569

+1,028

อำเภอสัตหีบ

4,511

7,322

-2,811

รวม/สุทธิ

7,108

8,891

-1,783

 

               3.7ธุรกิจที่เป็นฐานภาษีขนาดใหญ่ 10 กิจการแรก (ไม่เรียงลำดับ)

               (1) การค้าปลีก/ค้าส่ง                              (6) การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

               (2) ที่พักแรม                                        (7) ขายส่ง/ขายปลีก ซ่อมรถจักรยานยนต์

               (3) รับเหมาก่อสร้าง                                (8) การบริการด้านบริหารสำนักงาน, ธุรกิจ

               (4) ค้าอสังหาริมทรัพย์                             (9) การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์

               (5) การก่อสร้างอาคาร/ก่อสร้างเฉพาะทาง      (10) กิจกรรมการจ้างงาน

                 * อ้างอิง  1. จำนวนราษฎรทั้งสัญชาติไทย และไม่ได้สัญชาติไทย, จังหวัดชลบุรี ปี 2563 : ระบบสถิติทางทะเบียน กรมการปกครอง

                              2. ข้อมูลจังหวัดชลบุรี 2563 : สำนักงานจังหวัดชลบุรี

                              3. ระบบสนับสนุนการประเมินผลการจัดทำประมาณการรายได้ตามหน่วยกำกับ: Intranet กรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 24-11-2021