เมนูปิด

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายเกียรติศักดิ์ ว่องพานิช สรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้แทนเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟัง การถ่ายทอด และติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายเกียรติศักดิ์ ว่องพานิช สรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้แทนเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟัง การถ่ายทอด และติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในที่ประชุมได้รับทราบผลการปฏิบัติงาน รับฟังข้อเสนอแนะตามแผนงานด้านต่างๆ เพื่อจะขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัดต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ กลยุทธ์ของกรมสรรพากร #D2RIVEปรับปรุงล่าสุด: 11-08-2022