เมนูปิด

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายเกียรติศักดิ์ ว่องพานิช สรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 มอบรางวัลของการกระทำอันเป็นความรับผิดชอบสูงสุด ที่มีต่อตนเองและองค์กร (สท.ชลบุรี 3) ในภาพรวมจากข้อมูลการตอบ แบบสำรวจตนเองและรายงานสุขภาพประจำวัน

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายเกียรติศักดิ์ ว่องพานิช สรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 มอบรางวัลของการกระทำอันเป็นความรับผิดชอบสูงสุด ที่มีต่อตนเองและองค์กร (สท.ชลบุรี 3) ในภาพรวมจากข้อมูลการตอบ แบบสำรวจตนเองและรายงานสุขภาพประจำวัน ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 รวมทั้งสิ้น 114 วัน ด้วยความห่วงใย ใส่ใจ สุขภาพอนามัยที่ดีของเจ้าหน้าที่ในสังกัดปรับปรุงล่าสุด: 11-08-2022