เมนูปิด

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายเกียรติศักดิ์ ว่องพานิช สรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายธิบดี วัฒนกุล)

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายเกียรติศักดิ์ ว่องพานิช สรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายธิบดี วัฒนกุล) ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดชลบุรี (คบจ.) ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรีปรับปรุงล่าสุด: 11-08-2022