เมนูปิด

หมายเลขโทรศัพท์

สำนักงานสรรพากรภาค 6 โทรศัพท์เบอร์กลาง 0 3424 2355

ชื่อสำนักงานสรรพากร ชื่อหน่วยงาน
ระดับกลุ่ม/ฝ่าย/ส่วน
ชื่อหน่วยงาน
ระดับงาน
เบอร์โทรสายตรง เบอร์โทรภายใน เบอร์แฟกซ์ IP Phone
สำนักงานสรรพากรภาค 6สรรพากรภาค 6สรรพากรภาค0 3425 4196-0 3425 4196-
  หน้าห้อง0 3425 4196214, 2150 3425 41961535
  ผู้ช่วยสรรพากรภาค0 3425 4011213-1536
  หน้าห้อง-210--
  ผู้ช่วยสรรพากรภาค0 3425 4009212-1537
  หน้าห้อง-211--
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปผู้อำนวยการส่วน0 3425 40181120 3427 15311534
  งานบริหารทั่วไป0 3424 2355102, 103, 1040 3427 15311533
  ธุรการและประชาสัมพันธ์0 3424 23551010 3427 1531-
  งานการเงินและพัสดุ0 3425 4019113, 114, 115-1502
  งานการเจ้าหน้าที่-108, 109, 110-1531
  งานฝึกอบรม 105, 106, 107-1532
 สำนักงานสรรพากรภาค 6สำนักงานสรรพากรภาค 60 3424 2355-0 3427 1531-
 ส่วนวางแผนและประเมินผลหน้าห้อง-3120 3425 5045-
  ผู้อำนวยการส่วน0 3425 4012307-1544
  ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการจัดเก็บภาษี-301, 302-1546
  หัวหน้าฝ่าย-3030 3425 5045-
  ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการตรวจสอบภาษี0 3421 35973040 3425 50451542
  หัวหน้าฝ่าย-3050 3425 50451543
  ฝ่ายวางแผนและประเมินผลงานกรรมวิธีแบบแสดงรายการ0 3421 3597308, 3090 3425 50451545
  หัวหน้าฝ่าย0 3421 35973100 3425 5045-
 ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้างผู้อำนวยการส่วน0 3427 2159209-1538
  หน้าห้อง-208--
  ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการเร่งรัดภาษีอากรค้าง-204, 205, 206-1541
  หัวหน้าฝ่าย-207--
  ฝ่ายกฎหมายและคดีภาษีอากร0 3427 2157203--
  หัวหน้าฝ่าย---1539
  ฝ่ายอุทธรณ์ภาษีอากร0 3427 1530202-1540
  หัวหน้าฝ่าย-201--
 หัวหน้าทีมปฏิบัติการพิเศษทีมปฏิบัติการพิเศษ0 3421 35931260 3425 50454748
  ทีมปฏิบัติการพิเศษ-3130 3425 5045-

เบอร์กลางส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารเดิม) 0 3425 1037, 0 3427 2158, 0 3427 2156

 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศผู้อำนวยการส่วน-222-3402
  หน้าห้อง

-

224-4741
  หัวหน้าฝ่ายเตรียมและบันทึกข้อมูล-221-4747
  งานบันทึกข้อมูล0 3425 40082230 3425 40083401
  งานให้รหัส0 3425 1036227,228,225-1503
  ฝ่ายประมวลผล

-

210-3408
  หัวหน้าฝ่าย-210-3403
  ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์0 3425 4010226-1504

ปรับปรุงล่าสุด: 31-08-2022