เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ

ยินดีต้อนรับ


ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 7 มกราคม 2565 นางกิตติพร  เหล่าวิทวัส สรรพากรพื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ ร่วมจัดกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว ตามโครงการ

วันที่ 7 มกราคม 2565 นางกิตติพร เหล่าวิทวัส สรรพากรพื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ ร่วมจัดกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว ตามโครงการ " RD BK วิถีเศรษฐกิจพอเพียง" เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย สามารถนำผักที่ปลูกมารับประทาน ปลอดสารพิษและดีต่อสุขภาพ ณ บริเวณพื้นที่อาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ.

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นางกิตติพร  เหล่าวิทวัส สรรพากรพื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะทำงาน RD Agile สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ ร่วมประชุมตามแนวทาง RD Agile Way Of Work ของกรมสรรพากร เพื่อติดตามและรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ.

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นางกิตติพร เหล่าวิทวัส สรรพากรพื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะทำงาน RD Agile สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ ร่วมประชุมตามแนวทาง RD Agile Way Of Work ของกรมสรรพากร เพื่อติดตามและรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ.

นางกิตติพร   เหล่าวิทวัส สรรพากรพื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมอัตลักษณ์กรมสรรพากร  ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ

นางกิตติพร เหล่าวิทวัส สรรพากรพื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมอัตลักษณ์กรมสรรพากร ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ

นางกิตติพร  เหล่าวิทวัส นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน สรรพากรพื้นที่บึงกาฬ  เป็นประธานการประชุมพร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นางกิตติพร เหล่าวิทวัส นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน สรรพากรพื้นที่บึงกาฬ เป็นประธานการประชุมพร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นางกิตติพร  เหล่าวิทวัส นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน สรรพากรพื้นที่บึงกาฬ ได้ประชุมมอบหมายนโยบายการทำงานให้กับ คณะทำงานประชาสัมพนธ์ สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ

นางกิตติพร เหล่าวิทวัส นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน สรรพากรพื้นที่บึงกาฬ ได้ประชุมมอบหมายนโยบายการทำงานให้กับ คณะทำงานประชาสัมพนธ์ สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ

ปรับปรุงล่าสุด: 02-06-2022