เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่

อำนาจหน้าที่
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผนและประเมินผล เพื่อการบริหารงานจัดเก็บภาษีอากรให้เป็นไปตามนโยบายแผนงานและเป้าหมายของกรมสรรพากร กำกับ ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

วิสัยทัศน์
 รวดเร็ว ทันสมัย โปร่งใส่ ไร้ทุจริต พิชิตคอรัปชั่น โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

พันธกิจ
จัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ
ให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี
เสนอแนะการใช้นโยบายทางภาษีอากรอย่างทั่วถึง เป็นธรรม สามารถใช้เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการแข่งขันของประเทศต่อกระทรวงการคลัง

ปรับปรุงล่าสุด: 11-10-2021