เมนูปิด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร   รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700121 สานักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต    ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร   รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700121 สานักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต    ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร   รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700121 สานักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต    ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต

ปรับปรุงล่าสุด: 26-10-2023