เมนูปิด

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเอกสาร ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3. ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ปรับปรุงล่าสุด: 21-05-2024