เมนูปิด

เกี่ยวกับ สท.นครปฐม

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบสำนักงานสรรพากรพื้นที่

 1. วางแผนปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อการบริหารงานจัดเก็บภาษีอากรให้เป็นไป ตามแผนงาน และเป้าหมายของสรรพากรภาค และของกรมสรรพากร
 2. กำกับดูแลผู้เสียเป็นรายผู้ประกอบการ ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบภาษี สำหรับ รายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการเร่งรัดภาษีอากรค้าง และดำเนินคดีแก่ผู้เสียภาษี รวมทั้ง ทางภาษีอากร
 4. กำกับ ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา พิจารณาคืนเงินภาษีอากร
 5. ปฏิบัติงานด้านกรรมวิธี
 6. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้ รับมอบหมาย

 

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด

 1. รับชำระภาษีอากร คืนเงินภาษีอากร และปฏิบัติงานด้านกรรมวิธีอื่น ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย
 2. สำรวจแหล่งภาษีอากร เพื่อขยายฐานภาษีอากร
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการเร่งรัดภาษีอากรค้าง
 4. ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีสรรพากร
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงล่าสุด: 27-08-2021