เมนูปิด

หมายเลขโทรศัพท์

สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 โทร. 0-5311-2440
โทรสาร(บริหาร) 0-5311-2437,(วางแผน)0-5311-2427,(กรรมฯ)0-5311-2441

 

ลำดับ

ห้องสรรพากรพื้นที่

ภายใน

IP-phone

สายตรง

1

สรรพากรพื้นที่

111

1613

053-112432

2

หน้าห้อง

110

  
 

ลำดับ

ส่วนบริหารงานทั่วไป

ภายใน

IP-phone

สายตรง

1

ผู้ช่วยสรรพากร

114

2698

 

2

หน้าห้อง

501

  

3

ผู้ช่วยสรรพากร

500

 

053-112433

4

อาวุโส

502

 

 

5

งานธุรการ

503,510

4797

 

6

งานคลัง

505

  

7

งานบริการผู้เสียภาษี

507

  

8

งานบริการแบบฯ

508

  

9

งานพัสดุ

506

4800

 

 

 

 

  
 

ลำดับ

ส่วนวางแผนและประเมินผล

ภายใน

IP-phone

สายตรง

1

หัวหน้าส่วนฯ

700

 

 

2

ธุรการ

704

4799

 

3

ทีมบริหารสำรวจ

711-713

  

4

งานวางแผน

701-705

  

5

งานสืบสวนฯ

721-723

  
 

ลำดับ

ส่วนกฏหมายและเร่งรัดภาษีอากร

ภายใน

IP-phone

สายตรง

1

หัวหน้าฝ่ายฯ

804

 

053-112423

2

ธุรการ

801

4798

 

3

งานกฎหมาย

802

  

4

งานกฎหมาย

803

  
 

ลำดับ

ส่วนแนะนำและตรวจสอบ

ภายใน

IP-phone

สายตรง

1

หัวหน้าส่วน นต 01

400

2704

 

 ธุรการ

401

  
 

นต 011

402

  
 

นต 012

403

  
 นต 013

405

  
 นต 015

406

  

2

หัวหน้าส่วน นต 02

100

2702

053-112430

 ธุรการ

104

  
 

นต 021

103

4803

 
 

นต 022

102

  
 

นต 023

103

  
 นต 024

101

  
 นต 025

101

  

3

หัวหน้าส่วน นต 03

200

2704

053-112425

 ธุรการ

204

  
 

นต 031

203

  
 

นต 032

201

  
 

นต 033

202

  
 นต 034

203

  
 นต 035

201

  

4

หัวหน้าส่วน นต 04

300

4801

053-112434

 ธุรการ

304

  
 

นต 041

301

  
 นต 042

302

  
 นต 043

303

  
 

นต 044

301

  

5

หัวหน้าทีมฯ พิเศษ

600

4804

 

 

ธุรการ

603

 

 
 

ทีม พ 011

601

  
 

ทีม พ 012

601

  
 ทีม พ 013

602

  
 ทีม พ 014

602

  
 

ลำดับ

ส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี

ภายใน

IP-phone

สายตรง

1

หัวหน้าส่วนฯ

900

 

053-112435

2

งานธุรการ

908

2699

 

3

งานกรรมฯ

901,904,905

  

4

งานคืน

902,903,909

  

5

งานภาษีหัก ณ ที่จ่าย

907,910

1614

 

6

ห้องคอมพิวเตอร์

906

  
    

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่

ลำดับ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

สายตรง

IP-Phone

โทรสาร

1

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย

053-491957

6421

053-491966

2

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง

053-331006

6420

053-332029

3

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม

053-298060

6416

053-299389

4

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง

053-451511

6417

053-453502

5

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด

053-495510

6414

053-495510

6

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง

053-471498

6415

053-471499

7

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว

053-455242

6413

053-455246

8

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว

053-475439

6419

053-475440

9

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ

053-457007

6423

053-457117

10

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย

053-459002

6418

053-459014

11

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง

053-477010

6422

053-477068

ปรับปรุงล่าสุด: 11-10-2021