เมนูปิด

เกี่ยวกับ สท.เชียงใหม่ 2

วิสัยทัศน์

สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2เป็นหน่วยบริหารงานจัดเก็บในเชิงรุก มุ่งความเป็นเลิศในการให้บริการ พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ สนับสนุนและสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีทั้งในหน่วยงานและกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป

 

พันธกิจ

 • จัดเก็บภาษีในระดับที่เหมาะสมทั่วถึง เป็นธรรมด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำของกรมสรรพากรและผู้เสียภาษี เพื่อให้เป็นไปตามประมาณการที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดเก็บภาษีในเชิงรุกเข้าถึงผู้ประกอบการด้วยการกำกับดูแลการเสียภาษีอย่างใกล้ชิด เป็นรายผู้ประกอบการ โดยเข้าถึงสถานประกอบการของผู้ประกอบการ
 • ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและการให้บริการประชาชน
 • พัฒนาสำนักงานและบุคลากรให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การบริหาร วิทยาการใหม่ๆ และเรียนรู้พร้อมทั้งพัฒนาจากอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการปฏิบัติงาน พัฒนาบุคลากรให้เป็นที่พึ่งของผู้รับบริการ ทั้งในด้านวิทยาการ และจริยธรรมจิตสำนึกในการให้บริการ
 • ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย ภารกิจ และความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
 • สามารถปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • รับรู้และหาแนวทางในการใช้นโยบายในการบริหารการจัดเก็บภาษีอากรเพื่อสนับสนุนภาคเศรษฐกิจในพื้นที่ให้สามารถดำรงอยู่ เติบโตหรือแข่งขันได้

 

วัตถุประสงค์

 • จัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามประมาณการที่ได้รับมอบหมายทั้งประเภทภาษีและรายลักษณะจัดเก็บ
 • จัดเก็บภาษีให้ได้ฐานที่ยั่งยืนถาวร และเป็นไปตามสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของเศรษฐกิจในพื้นที่
 • ปฏิบัติงานให้ได้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายของโครงการ แผนงานต่างๆ ที่กำหนดขึ้นทั้งในส่วนของกรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรภาค 8 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2

 

อำนาจหน้าที่

 • วางแผนปฏิบัติการและการประเมินผล เพื่อการบริหารงานภาษีอากรให้เป็นไปตามนโยบาย
 • กำกับดูแลผู้เสียภาษีเป็นรายผู้ประกอบการ ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบภาษีอากรสำหรับรายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการเร่งรัดภาษีอากรค้าง และดำเนินคดีแก่ผู้เสียภาษี รวมทั้งตอบข้อหารือทางภาษีอากร
 • กำกับ ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
 • พิจารณาคืนเงินภาษีอากร
 • ปฏิบัติงานด้านกรรมวิธีภาษีอากร
 • ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงล่าสุด: 03-06-2021