เมนูปิด

ทำเนียบผู้บริหาร

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งข้าหลวงตรวจการสรรพากรภาค ๕ สรรพากรภาค ๙ สรรพากรเขต ๙ และสรรพากรภาค ๑๒
ข้าหลวงตรวจการสรรพากรภาค ๕  
๑.พระผจงธนสาร        
๒.พระยารัฐวิตรวิบูลย์        
๓.พระวิรุฬห์วรากร    ๓๑มี.ค๒๔๗๙ 
๔.ขุนอาทรธนกิจ๑ เม.ย.๒๔๘๐-๓๑พ.ค.๒๔๘๒ 
๕.หลวงอุดรธนารักษ์๑ มิ.ย.๒๔๘๒-๓๐พ.ย.๒๔๘๓ 
๖.นายครรชิต เทพหัสดิน ณ อยุธยา๑ ม.ค.๒๔๘๔-๓๑พ.ค.๒๔๘๕ 
๗.หลวงประจักษ์สรรพากร๑ มิ.ย.๒๔๘๕-๒๖ต.ค.๒๔๘๙ 
๘.นายหลง สายศร๑๒ เม.ย.๒๔๙๐-๓๑ต.ค.๒๔๙๕ 
สรรพากรภาค ๙ 
๑.นายหลง สายศรพ.ย.๒๔๙๕-๓๑ธ.ค.๒๔๙๕ 
๒.ขุนบริบูรณ์หิรัญสารมี.ค.๒๔๙๖-๓๑พ.ค.๒๔๙๗ 
๓.นายเชย พันธุเสวีพ.ย.๒๔๙๙-๒๙ม.ค.๒๕๐๐ 
สรรพากรเขต ๙ 
๑.นายเชย พันธุเสวีต.ค.๒๕๐๐-๓๑ธ.ค.๒๕๐๓ 
๒.นายโชติ มินทะชินม.ค.๒๕๐๔-๓๑ต.ค.๒๕๐๖ 
๓.นายอำนาจ จ๋วงพานิชก.พ.๒๕๐๗-ก.ย.๒๕๐๘ 
๔.นายนิคม สุวรรณวาสินก.ย.๒๕๐๘-๓๑ส.ค.๒๕๑๓ 
๕.นายเติม มหิหธิการก.ย.๒๕๑๓-๓๐ก.ย.๒๕๑๕ 
๖.นายชั้น พูลทวีต.ค.๒๕๑๕-๓๑ส.ค.๒๕๑๖ 
๗.นายนิพัทธ์ นิลสลับพ.ย.๒๕๑๖-๓๐ก.ย.๒๕๑๙ 
๘.นายเจิม จันทพันธ์ต.ค.๒๕๑๙-๓๑ต.ค.๒๕๒๑ 
๙.นายไพจิตร สุทธิธรรมมิ.ย.๒๕๒๑-๓๐ก.ย.๒๕๒๔ 
๑๐.นายวุฒินัย ชุมวรฐายีต.ค.๒๕๒๔-๑๙ต.ค.๒๕๒๖ 
๑๑.นางไฉไล ธรรมโชติ๑๙ต.ค.๒๕๒๖-ต.ค.๒๕๒๘ 
๑๒.นายสุวรรณ อุไรรงค์ต.ค.๒๕๒๘-ต.ค.๒๕๒๙ 
๑๓.นายประกอบ เอกอุรุต.ค.๒๕๒๙-ต.ค.๒๕๓๑ 
๑๔.นายสุเมธ เจนเจษฎาต.ค.๒๕๓๑-ต.ค.๒๕๓๓ 
๑๕.นายธเนศ เชาวนปรีชาต.ค.๒๕๓๓-ต.ค.๒๕๓๕ 
๑๖.นายเผอิญ พิทักษ์เผ่าต.ค.๒๕๓๕-๓๐ก.ย.๒๕๓๘ 
๑๗.นายถาวร คงสำราญต.ค.๒๕๓๘-๒๖พ.ค.๒๕๓๙ 
สรรพากรภาค ๙ 
๑.นายอนันต์ สุขสกุลวัฒน์๒๓ก.ค.๒๕๓๙-๓๐ก.ย.๒๕๔๐ 
สรรพากรภาค ๑๒ 
๑.นายไพบูลย์ วัชรพินธุ์ต.ค.๒๕๔๐-มิ.ย.๒๕๔๒ 
๒.นายสมเกียรติ อมตเวทย์ส.ค.๒๕๔๒-ต.ค.๒๕๔๓ 
๓.นายวินัย วิทวัสการเวชต.ค.๒๕๔๓-ต.ค.๒๕๔๔ 
๔.นายโยธิน จ๋วงพานิชต.ค.๒๕๔๔-พ.ย.๒๕๔๗ 
๕.นายมานิต นิธิประทีปพ.ย.๒๕๔๗-มิ.ย.๒๕๕๐ 
๖.นายสมพงษ์ สงวนวนชาติ๒๕มิ.ย๒๕๕๐-๑๖มิ.ย.๒๕๕๓ 
๗.นายไพลิน สกุลวงศ์๑๘มิ.ย.๒๕๕๓-๓๐ก.ย.๒๕๕๗ 
๘.ว่าที่ร้อยตรีเกรียงชัย ธันวานนท์ต.ค.๒๕๕๗-พ.ค.๒๕๖๐ 
๙.นายสุรศักดิ์ รักษ์สุจิตรัตน์๑๑พ.ค.๒๕๖๐-๓๐ก.ย.๒๕๖๓ 
๑๐.นายนิรันดร์ ประจวบเหมาะต.ค.๒๕๖๓-

ปัจจุบัน

 

ปรับปรุงล่าสุด: 11-10-2021