เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรภาค 12
878   ถ.กาญจนวณิชย์   ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่   จ.สงขลา   90110  
หน่วยงาน เจ้าหน้าที่โทรสายตรงโทรสาร
โอเปอเรเตอร์อาคารสรรพากร0 7427 3800 
สรรพากรภาค 120 7427 3888 
หน้าห้อง0 7427 3885 - 60 7427 3885
ผู้ช่วยสรรพากรภาค 120 7427 3899 
หน้าห้อง0 7427 3866 
ผู้ช่วยสรรพากรภาค 120 7427 3898 
หน้าห้อง0 7427 3905 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป0 7427 38640 7427 3863
หัวหน้าฝ่าย0 7427 3897 
    หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป0 7427 3865 
        งานบริหารงานทั่วไป0 7427 3864 
    หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่0 7427 3867 
        งานการเจ้าหน้าที่0 7427 3868 
   หัวหน้างานฝึกอบรม0 7427 3869 
         งานฝึกอบรม0 7427 3870 
   หัวหน้างานการเงินและพัสดุ0 7427 3871 
         งานการเงินและพัสดุ0 7427 3872 
       0 7427 3887 
ส่วนวางแผนและประเมินผลการจัดเก็บภาษี  
ผู้อำนวยการส่วน0 7427 3896 
ฝ่ายวางแผนและประเมินผลงานกรรมวิธีฯ  
   หัวหน้าฝ่าย0 7427 3874 
   หัวหน้างาน0 7427 3905 
ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการจัดเก็บภาษี  
   หัวหน้าฝ่าย0 7427 3876 
ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการตรวจสอบภาษี  
   หัวหน้าฝ่าย0 7427 3902 
   หัวหน้างาน0 7427 3878 
ทีมส่งเสริมและประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บฯ 0 7427 3862
   หัวหน้าฝ่าย0 7427 3873 
ทีมปฏิบัติการพิเศษ  
   หัวหน้าฝ่าย0 7427 3877 
   หัวหน้างาน0 7427 3875 
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผู้อำนวยการส่วน0 7427 3894 
ฝ่ายเตรียมและบันทึกข้อมูล  
   หัวหน้าฝ่าย0 7427 3879 
        งานเตรียมและบันทึกข้อมูล0 7427 3880 
        งานบันทึกข้อมูล0 7427 3881 
ฝ่ายประมวลผล  
   หัวหน้างานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์0 7427 3882 
 หัวหน้างานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์0 7427 3883 
ส่วนกฏหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง  
ผู้อำนวยการส่วน0 7427 3895 
หน้าห้อง0 7427 3892 
ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการเร่งรัดฯ  
   หัวหน้าฝ่าย0 7427 3889 
  0 7427 3892 
ฝ่ายกฏหมายและคดีภาษีอากร  
   หัวหน้าฝ่าย0 7427 3890 
ฝ่ายอุทธรณ์ภาษีอากร  
   หัวหน้าฝ่ายอุทธรณ์ภาษีอากร 10 7427 3909 
   หัวหน้าฝ่ายอุทธรณ์ภาษีอากร 20 7427 3891 
   

ปรับปรุงล่าสุด: 11-10-2021