เมนูปิด

การขอหนังสือรับรองเพื่อการรัษฎากรเป็นภาษาอังกฤษ

[ ดาวน์โหลดแบบ ร.อ. 01 ]

ปัจจุบันกรมสรรพากรได้ให้บริการการออกหนังสือรับรองการเสียภาษี และการมีถิ่นที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษให้กับ ผู้เสียภาษี ผู้เสียภาษีสามารถนำหนังสือรับรองเหล่านี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีในต่างประเทศได้ 

ผู้ที่มีสิทธิยื่นคำขอ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่มีภูมิลำเนาตามแบบแสดงรายการภาษีอยู่ในเขตท้องที่ ดังต่อไปนี้ ห้วยขวาง ดินแดง สวนหลวง คลองเตย วัฒนา พระโขนง ประเวศ บางนา บางกะปิ บึงกุ่ม คันนายาว สะพานสูง วังทองหลาง มีนบุรี คลองสามวา หนองจอก ลาดกระบัง

สถานที่ยื่นคำขอ
ติดต่อยื่นคำร้อง ร.อ.01 ได้ที่สำนักงานสรรพากร 2 ส่วนวางแผนและประเมินผล (ชั้น 8) เลขที่ 2884/1 อาคารมนูญผล 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ตามประเภทของหนังสือรับรอง ที่ต้องการ)
 
ประเภทหนังสือรับรองที่ออกให้โดยกรมสรรพากร
     1. หนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (Non – Resident Withholding Tax Certificate)
     2. หนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (Income Tax Payment Certificate)
     3. หนังสือรับรองการมีถิ่นที่อยู่เพื่อการรัษฎากรในประเทศไทย (Certificate of Residence)
     4. หนังสือรับรองการมีสถานภาพเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (Statement on the Tax Status of the Business)
     5. หนังสือรับรองการมีสถานภาพเป็นผู้เสียภาษีตามกฎหมายไทย (Certificate of Status of Taxable Person)
     6. หนังสือรับทราบการมีเงินได้จากต่างประเทศ (Statement of Acknowledgement of Foreign Income)


1. หนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

(Non – Resident Withholding Tax Certificate)

เอกสารที่ใช้ประกอบการคำขอ มีดังนี้     
     1.1    คำร้อง ร.อ.01
     1.2    สำเนาแบบ ภ.ง.ด.54 ( ภ.ง.ด.1 หรือ ภ.ง.ด.2 กรณีผู้รับเงินได้เป็นบุคคลธรรมดา) และ ภ.พ.36 (ถ้ามี) พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน
     1.3    สำเนาหลักฐานการโอนเงินออกนอกประเทศ
     1.4    สำเนาอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี)
     1.5    สำเนาใบแจ้งหนี้ (Invoice)
     1.6    สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ออก อายุไม่เกิน 6 เดือน
     1.7    เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญา หรือ หนังสือชี้แจงกรณียอดเงินที่เรียกเก็บตามใบแจ้งหนี้ หลักฐานที่ส่งเงินออก และการคำนวณภาษีตามแบบแสดงรายการภาษีไม่สอดคล้องกัน
     1.8    หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
        กรณีการจ่ายเงินได้ประเภทเงินปันผล นอกจากหลักฐานข้างต้นแล้วต้องมีหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
     1.9    สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
     1.10    มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผล
     1.11    สำเนาแบบ ภ.ง.ด.50 รอบระยะเวลาบัญชีที่ประกาศจ่ายเงินปันผล พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน
 


2. หนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

(Income Tax Payment Certificate)

    เอกสารที่ใช้ประกอบการคำขอ มีดังนี้     
     2.1    คำร้อง ร.อ.01
     2.2    สำเนาแบบ ภ.ง.ด.54 ( ภ.ง.ด.1 หรือ ภ.ง.ด.2 กรณีผู้รับเงินได้เป็นบุคคลธรรมดา) และ ภ.พ.36 (ถ้ามี) พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน 

    กรณีบุคคลธรรมดา
          1) สำเนาแบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91 หรือ ภ.ง.ด. 93 พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน
          2) สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายของผู้จ่ายเงินได้
          3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง ( Passport) ของผู้เสียภาษี
        
     กรณีนิติบุคคล
          1) สำเนาแบบ ภ.ง.ด. 50 หรือ ภ.ง.ด. 52 หรือ ภ.ง.ด. 55 พร้อมสำเนาใบเสร็จ
          2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ออก อายุไม่เกิน 6 เดือน
        
     2.3    เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นแก่การพิจารณา (ถ้ามี)


3. หนังสือรับรองการมีถิ่นที่อยู่เพื่อการรัษฎากรในประเทศไทย

(Certificate of Residence)

    เอกสารที่ใช้ประกอบการคำขอ มีดังนี้
     
     3.1    คำร้อง ร.อ.01 โดยระบุชื่อประเทศที่นำไปใช้ และต้องเป็นประเทศที่ทำอนุสัญญาภาษีซ้อน กับประเทศไทย เท่านั้น
     3.2    หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนของ ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ 

    กรณีบุคคลธรรมดา
          1) สำเนาแบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91 พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน
          2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง ( Passport) ของผู้เสียภาษี (ทุกหน้าที่มี การเข้า ออก ประเทศไทย ในปีภาษีที่จะให้รับรอง)
          3) ตารางแสดงรายละเอียดการเข้าออกประเทศไทย ในปีภาษีที่จะให้รับรอง
     
    กรณีนิติบุคคล
          1) สำเนาแบบ ภ.ง.ด. 50 หรือ ภ.ง.ด.51 พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน
          2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ออก อายุไม่เกิน 6 เดือน
        
     3.3    เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นแก่การพิจารณา (ถ้ามี)


4. หนังสือรับรองการมีสถานภาพเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

(Statement on the Tax Status of the Business)

    เอกสารที่ใช้ประกอบการคำขอ มีดังนี้
     
     4.1    คำร้อง ร.อ.01
     4.2    สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
     4.3    สำเนาแบบ ภ.พ. 30 ย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน
     4.4    สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ออก อายุไม่เกิน 6 เดือน
     4.5    หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
     4.6    เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นแก่การพิจารณา (ถ้ามี)


5. หนังสือรับรองการมีสถานภาพเป็นผู้เสียภาษีตามกฎหมายไทย

(Certificate of Status of Taxable Person)

    เอกสารที่ใช้ประกอบการคำขอ มีดังนี้
     
     5.1    คำร้อง ร.อ.01
     5.2    หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนของ ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
    
    กรณีบุคคลธรรมดา
          1) สำเนาแบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91 พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน
          2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน


     กรณีนิติบุคคล
          1) สำเนาแบบ ภ.ง.ด. 50 พร้อมสำเนาใบเสร็จ ในปีภาษีที่จะให้รับรอง
          2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ออก อายุไม่เกิน 6 เดือน
        
     5.3    เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นแก่การพิจารณา (ถ้ามี)


6. หนังสือรับทราบการมีเงินได้จากต่างประเทศ

(Statement of Acknowledgement of Foreign Income)

เอกสารที่ใช้ประกอบการคำขอ มีดังนี้
     
     6.1    คำร้อง ร.อ.01
     6.2    สำเนาแบบแสดงรายการภาษีที่ได้ยื่นชำระไว้ในประเทศไทย เช่น ภ.ง.ด. 90 หรือ   ภ.ง.ด. 91
     6.3    หลักฐานการมีเงินได้จากต่างประเทศ
     6.4    หลักฐานการนำเงินเข้ามาในประเทศไทย
     6.5    สำเนา หนังสือเดินทาง ( Passport) ของผู้เสียภาษี(ทุกหน้า ที่มีการเข้า ออก ประเทศไทย ในปีภาษี ที่จะให้รับรอง)
     6.6    ตารางแสดงรายละเอียดการเข้าออกประเทศไทย ในปีภาษีที่จะให้รับรอง
     6.7    หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
     6.8    เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นแก่การพิจารณา (ถ้ามี) 

ติดต่อได้ที่

สำนักงานสรรพากรภาค 2
ส่วนวางแผนและประเมินผล ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการจัดเก็บภาษี อาคารมนูญผล 2 ชั้น 8
โทร. 0-2314 1457  Fax. 0-2314-0966

ระยะเวลาการออกหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ

ปรับปรุงล่าสุด: 12-07-2021