เมนูปิด

คณะผู้บริหาร

สำนักงานสรรพากรพื้นที่

นางสาวอาริษา ใจผูกพันธ์

สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

 

นางสาวพรนิพา นิลเทพี

 

นางสาวทัศนียา ถกลสุขสรรค์

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี
ควบคุมส่วนบริหารงานทั่วไป 
 นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี
ควบคุมทีมกำกับดูแลพิเศษ ๐๑

 

นายศิริพงศ์ สุรพิพิธ
นางภัทราพร หงษ์ยันตรชัย
นางสาวศรีประไพ ชัยประสิทธิกุล
นิติกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าส่วนกฎหมายและเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้าง

 
นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าส่วนวางแผนและประเมินผล

 
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี

 

นางจิรัญภา สุรพิพิธ
นางสมลักษณ์ ยวงสะอาด
นายประสิทธิ์ แก้วพิมพา
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าส่วนแนะนำและตรวจสอบ
ภาษีอากร ๐๑
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าส่วนแนะนำและตรวจสอบ
ภาษีอากร ๐๒
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าส่วนแนะนำและตรวจสอบ
ภาษีอากร ๐๓

นางสมใจ ภัคพยัต
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าส่วนแนะนำและตรวจสอบ
ภาษีอากร ๐๔

 

นางคำนวน ทูคำมี
นางสาวอนงลักษณ์ โขมะพัฒน์
นางสุุพัตรา ยี่กะแพทย์
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
หัวหน้าทีมกำกับดูแลพิเศษ ๐๑
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
หัวหน้าทีมบริหารการสำรวจ
เจ้าพนักงานสรรพากรอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

นางปรียารัตน์ ภูเดช
นางสาวนิชานาถ สายชนะ
นายชัยโรจน์ สุขศรี
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
สรรพากรอำเภอ
สรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
สรรพากรอำเภอ
สรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
สรรพากรอำเภอ
สรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ

นางเนาวรัตน์ ชัยศักดิ์เดช
นางสาวกมลชนก รัตนธรรม
นางลำดวน มงคล
เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน
หัวหน้าสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี
สรรพากรพื้นที่สาขานาดี
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
รักษาราชการแทน สรรพากรอำเภอ
สรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
สรรพากรอำเภอ
สรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม

นางประไพพิศ สินอุดม
 
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
สรรพากรอำเภอ
สรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ
 

ปรับปรุงล่าสุด: 15-06-2023