เมนูปิด

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ – ถึง

1

นายวิจิตร อบอุ่น

2496 - 2500

2

นายพัฒน์ เจริญพจน์

2500 - 2504

3

นายมานิต ศรีสารคาม

2504 -2508

4

นายแจ่ม เทียมรัตน์

2508 - 2510

5

นายเสงี่ยม สุทธินันท์

2510 - 2513

6

นายจรัส เกษมสินธุ์

2513 - 2517

7

นายพยุง ชูสุวรรณ์

2517 - 2517

8

นายนิรันดร์ สุธาทร

2517 - 2520

9

นายพล ดวงหิรัญ

2520 - 2522

10

นายประพันธ์ เพียงคำพร

2522 - 2522

11

นายวิวัฒน์ ณ ระนอง

2522 - 2524

12

นายคล้อย พงษ์ภมร

2524 - 2526

13

นายประสาน เริงเกษตรกรณ์

2526 - 2527

14

นายวิศิษฏ์ เหลืองวิไล

2527 - 2529

15

นายถาวร คงสำราญ

02 ต.ค. 2529 - 22 ก.ย. 2532

16

นายประจวบ เบ้าสุวรรณ

22 ก.ย. 2532 - 30 ก.ย. 2533

17

นายครรชิต หุ่นดี

01 ต.ค. 2533 - 14 ต.ต. 2537

18

นางวาสนา ตันมั่นคง

14 ต.ค. 2537 - 30 ก.ย. 2540

19

นางจำนงพร สุนทรบุระ

01 ต.ค. 2540 - 30 ก.ย. 2542

20

นายสรเศรษฐ์ โสธรศิริมงคล

02 พ.ย. 2542 - 6 พ.ย. 2545

21

นางพรพรรณ จันทรโอภาส

07 พ.ย. 2545 - 30 ก.ย. 2555

22

นางสาวธนิสร ชูโชติ

17 ธ.ค. 2555 - 30 ก.ย. 2558

23

นายภานุวัฒน์ เหลืองวิไล

01 ต.ค. 2558 - 05 ต.ต. 2560

24

นายกมล วงศ์อุดมมงคล

09 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561

25

นางสาวอาริษา ใจผูกพันธ์

01 ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน

ปรับปรุงล่าสุด: 11-10-2021