เมนูปิด

ภาพรวมการรายงานข้อมูล CRS

ระบบการรายงานข้อมูลบัญชีทางการเงิน ตามมาตรฐานการรายงานทั่วไป Common Reporting Standard (CRS)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 25-07-2023