เมนูปิด

การสัมมนาการนำส่งข้อมูลเบี้ยประกันภัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2563
- เอกสารประกอบการบรรยายชุดที่ 1
- เอกสารประกอบการบรรยายชุดที่ 2

คำแนะนำการนำส่งข้อมูลเบี้ยประกันภัยสำหรับข้อมูลที่ชำระเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

1. ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นผู้นำส่งข้อมูล
1.1 เข้าสู่ระบบที่ URL : epay.rd.go.th
1.2 ทำการลงทะเบียนผ่านระบบ โดยเลือกเมนู ลงทะเบียน และเลือกเมนู ผู้ส่งข้อมูล
1.3 กรอกข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียน ประกอบด้วย ข้อมูลนิติบุคคล และข้อมูลในการขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งอัพโหลดเอกสารประกอบคำร้องขอลงทะเบียน และเลือกประเภทข้อมูลที่ต้องการนำส่งจากนั้นเลือกยอมรับเงื่อนไข
1.4 กรมสรรพากรตรวจสอบเอกสาร และแจ้งผลการอนุมัติการลงทะเบียนผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้
1.5 ผู้ลงทะเบียนทำการยืนยันตัวตนและสร้างรหัสผ่าน ผ่านทางช่องทางที่กำหนดไว้ในอีเมล
1.6 เมื่อกรมสรรพากรอนุมัติการใช้งาน Certificate แล้ว ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลด Certificate ที่ได้รับผ่านระบบ

2. ข้อกำหนดการส่งข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพ
2.1 กำหนดให้ผู้รับประกัน จัดทำข้อมูลเบี้ยประกันภัยด้วยรูปแบบข้อมูล (Format) ที่กรมสรรพากรกำหนด [รูปแบบข้อมูล (Format)] ปรับปรุง 07/04/2564
ตามประกาศอธิบดี ดังนี้

2.2 ระยะเวลาในการส่งข้อมูลเบี้ยประกันภัย ให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 7 มกราคม ของปีถัดไป ไม่เกินเวลา 22.00 น.
2.3 กำหนดชื่อไฟล์นำส่งข้อมูลเบี้ยประกันภัย ดังนี้
INS-XXXXXXXXXXXXX_ddmmyyyy.txt
1) INS หมายถึง ข้อมูลเบี้ยประกันภัย
2) X 13 หลัก หมายถึง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ของบริษัทผู้รับประกันเบี้ยภัย
3) ddmmyyyy หมายถึง วัน เดือน ปี(พ.ศ.) ที่นำส่งข้อมูล เช่น 02012564
2.4 นำส่งข้อมูลตามช่องทางที่กรมสรรพากรกำหนด ด้วยวิธีการและขั้นตอนตามที่กรมสรรพากรแจ้งให้ทราบทาง e-mail Address
ที่ได้ลงทะเบียนไว้
2.5 ให้ตรวจสอบสถานะของข้อมูลที่นำส่งข้อมูลทุกครั้ง หากพบว่าไม่สำเร็จให้ทำการส่งข้อมูลใหม่

3. ขั้นตอนการตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลเบี้ยประกันภัย
ให้บริษัทประกันหรือบริษัทประกันวินาศภัยฯ ตรวจสอบสถานะของการนำเข้าข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของกรมสรรพากร
ที่ Folder : Status\ปีเดือนวันที่วางไฟล์\ ทุกครั้ง ตามวันที่ได้นำส่งไฟล์ข้อมูล

3.1 กรณีข้อมูลเบี้ยประกันภัยถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด (Format)
INS-XXXXXXXXXXXXX_ddmmyyyy_จำนวนรายการที่ load สำเร็จ.LoadCompleted
ตัวอย่างชื่อไฟล์ เช่น เช่น INS-0199999999999_02012564_350000.LoadCompleted
ระบบจะสร้างไฟล์ข้อมูลแสดงสถานะของการ นำเข้าข้อมูลสำเร็จ โดยมีรูปแบบชื่อไฟล์ ดังนี้

3.2 กรณีข้อมูลเบี้ยประกันภัยไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด (Format)
หากพบว่ามีรายการผิดพลาดระบบจะไม่ทำการนำเข้าข้อมูลของไฟล์นั้น และสร้างไฟล์ข้อมูลแสดงสถานะ ของการนำเข้าข้อมูลไม่สำเร็จ
โดยมีรูปแบบชื่อไฟล์ ดังนี้
INS-XXXXXXXXXXXXX_ddmmyyyy.LoadFailed.txt
ตัวอย่างชื่อไฟล์ เช่น เช่น INS-0199999999999_02012564.LoadFailed.txt
ตัวอย่างแสดงรายละเอียดความผิดพลาดของข้อมูลที่ปรากฏในไฟล์ข้อมูล ดังนี้

- ชื่อไฟล์ไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด
- ข้อมูล NID ไม่ครบ 13 หลัก รายการที่ 75 และ 76
- วันเดือนปีที่ชำระ รูปแบบไม่ถูกต้อง รายการที่ 208
- รายการจำนวนเงิน มีเครื่องหมาย comma (,)
- Unicode ไม่เป็น UTF8


ขอให้ตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการนำเข้าข้อมูลได้ที่ไฟล์ดังกล่าวทุกครั้งที่มีการตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล หากพบข้อผิดพลาดให้ทำการ
แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและนำส่งไฟล์ใหม่โดยระบุวันเดือนปี (พ.ศ.) ให้ตรงตามวันที่นำส่งไฟล์ข้อมูล

4. ขั้นตอนการส่งข้อมูลเบี้ยประกันภัย **กรณีมีข้อมูลเพิ่มเติม แก้ไข หรือยกเลิก เกินระยะเวลาที่กำหนด**
4.1 ให้ผู้รับประกัน จัดทำไฟล์คำขอส่งข้อมูลเบี้ยประกันภัยและไฟล์ข้อมูลเบี้ยประกันภัย ดังนี้
1) จัดทำไฟล์คำขอส่งข้อมูลเบี้ยประกันภัย ตามโครงสร้าง ดังนี้
ตารางรายละเอียดไฟล์คำขอนำส่งข้อมูลเบี้ยประกันภัย

ลำดับที่

รายการ

หมายเหตุ

บรรทัดที่ 1เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้รับประกัน|
คำนำหน้าชื่อ|ชื่อผู้รับประกัน
คั่นระหว่างรายการด้วยเครื่องหมาย “|”
จำนวนข้อมูลระบุตัวเลข โดยไม่ต้องใส่ comma (,)
บรรทัดที่ 2Insert|จำนวนข้อมูล
บรรทัดที่ 3Edit|จำนวนข้อมูล
บรรทัดที่ 4Delete|จำนวนข้อมูล


ตัวอย่างข้อมูล
0100544007XXX|บริษัท|ABC จำกัด
Insert|1556
Edit|12
Delete|0
ตั้งชื่อไฟล์ เป็น UpdateINS_วันเดือนปี(พ.ศ.) ที่นำส่งไฟล์.txt
ตัวอย่างชื่อไฟล์ UpdateINS_25012564.txt และกำหนดชนิดของไฟล์เป็น UTF-8

4.2 ให้จัดทำข้อมูลเบี้ยประกันภัยด้วยรูปแบบข้อมูล (Format) เบี้ยประกันภัยตามที่กรมสรรพากรกำหนด และกำหนดชื่อไฟล์ ตามข้อ 2.3
ให้เป็นวันเดือนปี (พ.ศ.) เดียวกันกับไฟล์คำขอนำส่งข้อมูลเบี้ยประกันภัย และให้วางไฟล์พร้อมกันทั้ง 2 ไฟล์

*** ติดต่อสอบถาม ***
1. การลงทะเบียน-วิธีการส่งไฟล์ข้อมูล โทร. 0 2272 8770 , 0 272 8845 email : it.epay@rd.go.th
2. ข้อกำหนดการส่งข้อมูล (รูปแบบข้อมูล (Format)) โทร. 0 2272 8726 email : itp.it@rd.go.th

ปรับปรุงล่าสุด: 18-05-2021