เมนูปิด

ประเภทแบบที่ให้บริการ

  • แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 , 91 , 92 , 93 , 94
  • แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด. 50 , 51 , 52 , 55
  • แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 1 , 1ก , 2 , 2ก , 3 , 53 , 54
  • แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.พ.30, ภ.ธ.40
  • แบบแสดงรายการภาษี ทุกประเภทที่ยื่นทาง Internet

ปรับปรุงล่าสุด: 23-06-2020