ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


 

หลักเกณฑ์ในการนับจำนวนรายในการตรวจสอบและรับรองบัญชี

 

            ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.123/2545 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 ได้กำหนดจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ในข้อ 2.2.2  ว่า  ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีต้องไม่ตรวจสอบและรับรองบัญชีในกิจการที่เกินความรู้ความสามารถของตนที่จะปฏิบัติงานได้ และไม่ทำการตรวจสอบและรับรองบัญชีเกินกว่า 300 รายต่อปี นั้น

            สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร ขอเรียนชี้แจงหลักเกณฑ์ในการนับจำนวนรายในการตรวจสอบและรับรองบัญชีให้ทราบว่า การนับจำนวนรายที่จะถือว่าผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีปฏิบัติงานเกินความรู้ ความสามารถ หรือเกินกว่า 300 รายต่อปีนั้น ให้นับผลการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามที่มาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากรบัญญัติไว้ โดยให้นับรวมบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เลิกกิจการ ซึ่งมีหน้าที่ยื่นรายการและเสียภาษี ตามมาตรา 72 แห่งประมวลรัษฎากรด้วย

 

 

                                                                                          สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร

       

clear-gif
Last update : Monday, July 18, 2005

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์