เมนูปิด

การอบรม/องค์กรวิชาชีพบัญชีฯ

การอบรมของผู้สอบบัญชีภาษีอากร

องค์กรวิชาชีพบัญชีฯ

 การอบรม ๑๒ ชั่วโมงต่อปี

การขอเป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีฯ

การอบรม ๑๒ ชั่วโมงของผู้สอบบัญชีภาษีอากร

การจัดหลักสูตรการอบรมขององค์กรวิชาชีพบัญชีฯ

 ตารางเวลาและแจ้งการอบรม

รายชื่อองค์กรวิชาชีพบัญชีฯ

เตือนการแจ้งอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมงต่อปี ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร

แจ้งกำหนดเวลา สถานที่ การจัดอบรมขององค์กรวิชาชีพบัญชีฯ 

ตารางแผนการอบรม/สัมมนาฯ สำหรับผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) กฎหมายภาษีอากร

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งรายชื่อ TA ที่ผ่านการอบรม (สำหรับองค์กรวิชาชีพฯ)

ปรับปรุงล่าสุด: 13-09-2022