เมนูปิด

ข่าวสาร

กิจกรรม

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การทดสอบความรู้ของผู้ขอเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 58 (1/2567)ประชุมหารือร่วมกันระหว่างกรมสรรพากร สภาหอการค้าไทย และสภาวิชาชีพบัญชีฯ
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร และรายชื่อผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 57 (3/2566)ประชุมคณะทำงานตามแผนการให้ความรู้ด้านภาษีอากร ครั้งที่ 1
 มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรมสรรพากรกับเครือข่ายทางภาษี ครั้งที่ 1
 เตรียมตัวอย่างไรในการเข้าทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากรDownload ภาพ เสียง คำบรรยาย เอกสาร อบรม 
กำหนดการในการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร  
 ข้อสังเกตจากคณะกรรมการตรวจข้อสอบ  
ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต TA รุ่นที่ 56
  ข่าวสาร TA ต่อใบอนุญาต 
 ข่าวสาร TA รับใบอนุญาต  
 หลักเกณฑ์การนับจำนวนรายในการตรวจสอบและรับรองบัญชี  
  ข้อควรระวังในการหาผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี 
  หนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชี 
  เตือนนิติบุคคล ผู้สอบบัญชี และผู้ทำบัญชี เรื่อง การทุจริตและการปฏิบัติงาน 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสภาวิชาชีพ เรื่องคำชี้แจงรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรูปแบบใหม่ 
 ประเด็นความผิดที่พบจากการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2024