เมนูปิด

ข่าวสาร

กิจกรรม

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอยกเลิกการทดสอบความรู้ของผู้ขอเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 52 (1/2564) หากสถานการณ์คลี่คลายแล้ว จะได้แจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบต่อไป (สำหรับผู้ที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว กรมสรรพากรจะดำเนินการคืนค่าธรรมเนียมให้แก่ท่านต่อไป)  ผลการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากรย้อนหลัง
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร และรายชื่อผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๕๑ (๒/๒๕๖๓)  ประชุมหารือร่วมกันระหว่างกรมสรรพากร สภาหอการค้าไทย และสภาวิชาชีพบัญชีฯ
  ข่าวสาร TA ต่อใบอนุญาต  ประชุมคณะทำงานตามแผนการให้ความรู้ด้านภาษีอากร ครั้งที่ ๑
  ข้อสังเกตจากคณะกรรมการตรวจข้อสอบ  ประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรมสรรพากรกับเครือข่ายทางภาษี ครั้งที่ ๑
  เตือนนิติบุคคล ผู้สอบบัญชี และผู้ทำบัญชี เรื่อง การทุจริตและการปฏิบัติงาน ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศ TA รุ่นที่ ๕๐
  หลักเกณฑ์การนับจำนวนรายในการตรวจสอบและรับรองบัญชี  ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศ TA รุ่นที่ ๔๙
  ข่าวสาร เกี่ยวกับผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศ TA รุ่นที่ ๔๘
  หนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชี ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศ TA รุ่นที่ ๔๗
  เตรียมตัวอย่างไรในการเข้าทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร  ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศ TA รุ่นที่ ๔๖
  ข่าวสาร TA รับใบอนุญาต  ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศ TA รุ่นที่ ๔๕
  เตรียมตัวเพื่อยื่นคำขอขึ้นทะเบียน TA   Download ภาพ เสียง คำบรรยาย เอกสาร อบรม 
  ประเด็นความผิดที่พบจากการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี  ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสภาวิชาชีพ เรื่องคำชี้แจงรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรูปแบบใหม่

ปรับปรุงล่าสุด: 15-01-2021