เมนูปิด

ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี - ข่าวที่น่าสนใจ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอยกเลิกการทดสอบความรู้ของผู้ขอเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 52 (1/2564) หากสถานการณ์คลี่คลายแล้ว จะได้แจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบต่อไป  (สำหรับผู้ที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว กรมสรรพากรจะดำเนินการคืนค่าธรรมเนียมให้แก่ท่านต่อไป)


มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


เลื่อนการอบรม หลักสูตร "Update TFRS for NPAEs กับเศรษฐกิจดิจิทัล"


เตรียมตัวเพื่อการยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรครั้งที่ 51 (2/2563)


ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร และรายชื่อผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๕๑ (๒/๒๕๖๓)


กำหนดเวลา สถานที่ การจัดอบรมขององค์กรวิชาชีพบัญชีฯ

ปรับปรุงล่าสุด: 15-01-2021