เมนูปิด

ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี

ข่าวที่น่าสนใจ

 

 

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ของผู้ขอเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 57 (3/2566)


ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร และรายชื่อผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 56 (2/2566)


ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากรติดต่อขอรับใบอนุญาต (update 10/09/2566)


ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคู่มือประชาชน


ข่าวสารการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร


ตัวอย่างรูปถ่ายในการจัดทำใบอนุญาตผู้สอบบัญชีภาษีอากร


แผนการจัดอบรม/สัมมนาผู้สอบบัญชีภาษีอากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 


เตือน!!แจ้งอบรมของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ปี 2566


เตือน!!ผู้ทำบัญชีให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี


ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง การเลื่อนกำหนดเวลาการสะสมผลการทดสอบการยื่นคำขอแจ้งการเข้ารับการอบรม และการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตตแห่งประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 4)


***ข่าวเกี่ยวกับการอบรมฯ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีหรือหน่วยงานที่อธิบดีให้ความเห็นชอบในการจัดอบรมแก่ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (ฉบับที่ 3)***


 

การติดต่อสื่อสารกองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร 

ชื่อหน่วยงานสอบถามเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์e-mail
ส่วนทะเบียนและสารสนเทศ- การต่ออายุใบอนุญาตของผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
- การออกใบแทน และการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล TA

02-272-9171,
02-272-9677, 02-272-8188

 

morbor@rd.go.th
ส่วนอบรมและประชาสัมพันธ์- การขออนุมัติเป็นองค์กรวิชาชีพฯ
- การแจ้งชั่วโมงการอบรมของ TA (บภ.06)
02-272-9170,
02-272-9817,
02-272-9241
morbor@rd.go.th
ส่วนควบคุมมาตรฐานตรวจสอบและรับรองบัญชี- การแจ้งข้อมูลการตรวจสอบและรับรองบัญชี (บภ.07/08)
- การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี (TA/CPA)

02-272-9815-6,
 02-272-9174, 02-272-9676, 02-272-9246

morbor@rd.go.th
ส่วนวางแผนและแนวปฏิบัติการตรวจสอบและรับรองบัญชี- การขอเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน (Tax Agent)
- การขอความเห็นชอบผู้สอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินฯ ตามมาตรา 67 ทวิ (2)
02-272-9173,
02-272-9099,

 
morbor@rd.go.th
ส่วนบริหารงานทั่วไป- การรับ-ส่ง และติดตามหนังสือที่ส่งถึงกองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร02-272-9897, 02-272-9166morbor@rd.go.th

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 28-09-2023