เมนูปิด

ข่าวประกวดราคา สภ.6

ข่าวประกวดราคา ปีงบประมาณ 2567

ข่าวประกวดราคา ปีงบประมาณ 2566

ข่าวประกวดราคา ปีงบประมาณ 2565
 - ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคลากรเพื่อถ่ายภาพแบบและบันทึกข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 - ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างบุคลากรเพื่อถ่ายภาพแบบและบันทึกข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 - ประกาศกรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรภาค 6 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2564
 - ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2564
 - ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ประกวดราคาจ้างบุคลากรเพื่อดำเนินงานกรรมวิธีภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2564
 - ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ประกวดราคาจ้างบุคลากรเพื่อดำเนินงานกรรมวิธีภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2564
 - ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสรรพากรภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2564
 - ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2564
 - ประกาศกรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรภาค 6 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564
 - ประกาศกรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรภาค 6 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2564
 
ข่าวประกวดราคา ปีงบประมาณ 2564
 - ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างบุคลากรเพื่อถ่ายภาพแบบและบันทึกข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบุคลากรเพื่อดำเนินงานกรรมวิธีภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสรรพากรภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  
 - ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ประกวดราคาจ้างบุคลากรเพื่อดำเนินงานกรรมวิธีภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และแบบ บก.06 ตารางแสดงวงเงิน(ราคากลาง)
 สามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ตั้งแต่วันที่ 3-11 กันยายน 2563
และยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ในวันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.
  
 - ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และแบบ บก.06 ตารางแสดงวงเงิน(ราคากลาง)
 สามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม - 9 กันยายน 2563
และยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ในวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.
  
 - ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสรรพากรภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ แบบ บก.06 ตารางแสดงวงเงิน(ราคากลาง)
 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 8 กันยายน 2563
และยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ในวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.
  
 - ประกาศกรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรภาค 6 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 (ครั้งที่ 2)
  
 - ประกาศกรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรภาค 6 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563
  
ข่าวประกวดราคา ปีงบประมาณ 2563
 - ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ประกวดราคาจ้างบุคลากรเพื่อถ่ายภาพแบบและบันทึกข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมเอกสารประกวดราคา และแบบ บก.06 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)
 สามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ตั้งแต่วันที่ 7-20 พฤศจิกายน 2562
และยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 
 - ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ประกวดราคาจ้างบุคลากรเพื่อดำเนินงานกรรมวิธีภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมเอกสารประกวดราคาและตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
 สามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ตั้งแต่วันที่ 10-17 กันยายน 2562
และยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ในวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
  
 - ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมเอกสารประกวดราคา และแบบ บก.06 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ(ราคากลาง)
 สามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ตั้งแต่วันที่ 4-12 กันยายน 2562
และยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ในวันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
  
 - ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสรรพากรภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมเอกสารประกวดราคา และแบบ บก.06 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)
 สามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ตั้งแต่วันที่ 4-13 กันยายน 2562
และยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ในวันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
 
ข่าวประกวดราคา ปีงบประมาณ 2562
 - ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างบุคลากรเพื่อถ่ายภาพแบบและบันทึกข้อมูลแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
|| ตารางวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)
 สามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 2561 - 7 ธ.ค. 2561
และยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ในวันที่ 11 ธ.ค. 2561
 
 - ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบุคลากรดำเนินงานกรรมวิธีภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พศ.ศ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2561
  
 - ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับยานพาหนะ
ประจำปีงบประมาณ พศ.ศ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2561
  
 - ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสรรพากรภาค 6
ประจำปีงบประมาณ พศ.ศ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2561
  
 - ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พศ.ศ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พร้อมตารางวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)
 สามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซ์้อจัดจ้างภาครัฐฯ ตั้งแต่วันที่ 7-17 กันยายน 2561
และยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ในวันที่ 18 กันยายน 2561
  
 - ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสรรพากรภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พศ.ศ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2561
พร้อมตารางวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)
 สามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซ์้อจัดจ้างภาครัฐฯ ตั้งแต่วันที่ 7-14 กันยายน 2561
และยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ในวันที่ 17 กันยายน 2561
  
 - ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ประกวดราคาจ้างบุคลากรเพื่อดำเนินงานกรรมวิธีภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561
พร้อมตารางวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)
  สามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซ์้อจัดจ้างภาครัฐฯ ตั้งแต่วันที่ 6-13 กันยายน 2561
และยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ในวันที่ 14 กันยายน 2561
 
ข่าวประกวดราคา ปีงบประมาณ 2561
 - ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างบุคลากรเพื่อดำเนินงานกรรมวิธีภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2560
  
 - ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสรรพากรภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2560
  
 - ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560
  
 - ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง สอบราคาจ้างบุคลากรเพื่อดำเนินงานกรรมวิธีภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560
 กำหนดรับเอกสาร / ยื่นเอกสาร วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2560
กำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ 6 กันยายน 2560
  
 - ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสรรพากรภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560
 กำหนดรับเอกสาร / ยื่นเอกสาร วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560
กำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ 5 กันยายน 2560
  
 - ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560
พร้อมตารางวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)
 กำหนดรับเอกสาร / ยื่นเอกสาร วันที่ 15 - 28 สิงหาคม 2560
กำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ 29 สิงหาคม 2560
  
 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทดแทนคันเดิม จำนวน 1 คัน
  
 - ประกาศกรมสรรพากร เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทดแทนคันเดิม จำนวน 1 คัน
 กำหนดขอรับเอกสารสอบราคา ในวันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น.
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น.
กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
 
ข่าวประกวดราคา ปีงบประมาณ 2560
 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทดแทนคันเดิม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบุคลากรเพื่อถ่ายภาพแบบและบันทึกข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
  
- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทดแทนคันเดิม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ดาวน์โหลดเอกสาร ได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 22 พ.ย. 59
ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ได้ในวันที่ 28 พ.ย. 59 เวลา 08.30-16.30 น.
ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2559
  
- ประกาศประกวดราคาจ้างบุคลากรเพื่อถ่ายภาพแบบและบันทึกข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) || ตารางวงเงิน
 ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
  
- ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทดแทนคันเดิม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
 
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2559
  
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2559
  

- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสรรพากรภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2559

  
- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 รับเอกสาร/ยื่นซอง วันที่ 8 - 19 กันยายน 2559
เปิดซอง วันที่ 20 กันยายน 2559
  
- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับยานพาหนะ สำนักงานสรรพากรภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 รับเอกสาร/ยื่นซอง - 31 ส.ค. 2559 - 15 ก.ย. 2559
 เปิดซอง - 16 ก.ย. 2559
  
- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสรรพากรภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 รับเอกสาร/ยื่นซอง - 31 ส.ค. 2559 - 13 ก.ย. 2559
 เปิดซอง - 14 ก.ย. 2559

ปรับปรุงล่าสุด: 02-11-2023