เมนูปิด

หมายเลขโทรศัพท์

เบอร์กลาง : 034-258816 , 257337 , 253908

 เบอร์ตรงเบอร์ภายในIP Phoneเบอร์แฟกซ์
สรรพากรพื้นที่  1517 
หน้าห้อง 120  
ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่ 1222633 
ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่ 2172562 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป    
งานธุรการ 1233446 
งานคลัง 1253445 
งานพัสดุ034-2541371243445 
งานบริการแบบฯ 1263446 
งานประชาสัมพันธ์ฯ034-2750651273444 
งานเลขประจำตัวฯ 1283444 
ส่วนกฏหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง    
หัวหน้าส่วน 230  
เจ้าหน้าที่034-2750662253448 
ธุรการ 226  
ส่วนวางแผนและประเมินผล    
หัวหน้าส่วน 132  
เจ้าหน้าที่ 129,130,1313448 
ส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี    
หัวหน้าส่วน(งานคืนภาษี) 2172633 
เจ้าหน้าที่ 218,2323445 
ธุรการ034-275060218 034-275067
หัวหน้าส่วน(งานกรรมฯ) 231  
เจ้าหน้าที่034-250774220,2221518 
ธุรการ 232  
ส่วนแนะนำและตรวจสอบภาษี    
หัวหน้าส่วน (นต.01) 111  
เจ้าหน้าที่034-275062102,1033441 
ธุรการ 103  
หัวหน้าส่วน (นต.02) 112  
เจ้าหน้าที่034-275061104,1053441 
ธุรการ 104  
หัวหน้าส่วน (นต.03) 1133442 
เจ้าหน้าที่ 106  
ธุรการ 106  
หัวหน้าส่วน (นต.04) 114  
เจ้าหน้าที่034-275064108,1093443 
ธุรการ 108  
ทีมกำกับดูแลพิเศษ    
หัวหน้าทีม (พ.01)034-2750631103441 
เจ้าหน้าที่ 110,115  
ธุรการ 115  
หัวหน้าทีม (พ.02)034-2750631163441 
เจ้าหน้าที่ 116,117  
ธุรการ 116  

ปรับปรุงล่าสุด: 07-03-2023