เมนูปิด

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่

รายนามสรรพากรพื้นที่

พ.ศ.

1

ขุนกาญจนลักษณ์

-

2 - 11

ไม่สามารถหาหลักฐานได้

-

12

นายยนต์ ธนสิทธิ์

ไม่มา - 2491

13

นายแสดง ช.สุวรรณสุข

2491 - 2495

14

นายไสว อุปพงษ์

2495 - 2500

15

นายสุเมธ สิงห์ศักดิ์ดา

2500 - 2504

16

นายเจือ จินดาโรจน์

2504 - 2511

17

นายเคื่อม นาคีรัตน์

2511 - 2513

18

นายยนต์ บุศพงค์

2513 - 2514

19

นายปรีชา บุศยวิทย์

2514 -2515

20

นายขวัญ พุ่มพวง

ไม่มา - 2515

21

นายพรหม เวชสวัสดิ์

2515 - 2517

22

นางสมพร อุปราคม

2517 - 2519

23

นายสังข์ สัตยารัฐ

2519 - 2521

24

นายประมวล สุวรรณวัฒนะ

2521 - 2522

25

นายพจน์ ชมสุวรรณ

2522 - 2525

26

นายชลอ ชาญเชี่ยว

2525 - 2530

27

นางประไพ อนุเคราะหนนท์

2530 - 2532

28

นายเกษม คำเอี่ยม

2532 - 2536

29

นายสำเร็จ ตั้งสุวรรณ

2536 - 2538

30

นางดวงพร สำราญเกษ

2538 - 2539

31

ม.ร.ว.มานิตย์ สุขสวัสดิ์

2539 - 2540

32

นายสงครามชัย สุขเจริญ

2540 - 2542

33

นายทวีศักดิ์ ประกอบเขตการณ์

2542 - 2544

34

นายทรงธรรม ต่อพล

2544 - 2546

35

นายสุทัศน์ วิวัฒนชัยเศรษฐ์

2546 -2549 -

36

นายเชาว์ ศรีกมล

2549-2550 -

37

นายสุทัศน์ วิวัฒนชัยเศรษฐ์

2550 -2554

38

นายไพโรจน์ เจือประทุม

2554- 2556

39

นางรัตนา โอสุวรรณรัตน์

2556-2558

40

นางสาวเพ็ญโสม ยุทธ์รัตนา

2558-2559

41

นายสมบูรณ์ ประกอบการ

2559-2560

42

นายบุรินทร์ ประภาพรสุข

2560-2562

43

นางสาวปริชญา สิทธิสาร

2562-1 ต.ค. 2564 (เกษียนอายุราชการ)

44

นางสาวอรุณีย์ วิศิษฎ์ชัยนนท์

2564-ปัจจุบัน

ปรับปรุงล่าสุด: 04-10-2021