เมนูปิด

 

 

                     ด้วยกระทรวงการคลังได้ จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังขึ้น เพื่อรับฟังปัญหาข้อร้องเรียน และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนการได้รับความเดือดร้อนในด้านต่างๆ จากการดำเนินนโยบายของรัฐบาล

 

                     เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของกระทรวงการคลังอย่างทั่วถึง และสามารถยื่นเรื่องราวร้องทุกข์งานในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังได้โดยตรง ที่

 

                     ศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวร้องทุกข์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง

 

                                              ทางโทรศัพท์  :   โทร. 1689 (5 คู่สาย)

 

                                              ทางจดหมาย   :   ตู้ ปณ. 5 กระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ 10400

 

                                              หรือ ตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ หน้ากระทรวงการคลัง

 

                                              ทางอีเมล์  :   

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-08-2004