เมนูปิด

หมายเลขโทรศัพท์

หน่วยงาน - เจ้าหน้าที่

โทรสายตรง

โทรภายใน

โทรสาร

สรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

0-4351-3339

111

0-4351-3487

หน้าห้อง 

107

 
ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด 

103

 
ส่วนบริหารงานทั่วไป

0-4351-1486

  
หัวหน้าส่วนบริหารงานทั่วไป 

131

 
งานคลัง 

116

 
งานธุรการ 

101,102

 
งานพัสดุ 

116

 
ส่วนกฎหมาย และเร่งรัดฯ 

108

 
หัวหน้าส่วนฯ 

109

 
ส่วนวางแผน และประเมินผล

0-4351-5596

110,128

 
หัวหน้าส่วนฯ 

114

 
ส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี

0-4351-1796

  
งานวิเคราะห์แบบ 

125

 
งานคืนเงิน 

126

 
ห้องคอมพิวเตอร์ 

129

 
ส่วนแนะนำและตรวจสอบภาษีอากร นต01

0-4351-3486

107

 
หัวหน้าส่วน 

113

 
ส่วนแนะนำและตรวจสอบภาษีอากร นต02

0-4351-3033

106

 
หัวหน้าส่วน 

105

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-10-2021