เมนูปิด

การขอคัดแบบแสดงรายการ


 

              กรณียื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

              สามารถขอคัดแบบแสดงรายการภาษีที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตทุกประเภทภาษีอากรได้ที่ สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 27 อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เท่านั้น

     เอกสารประกอบการขอคัดแบบแสดงรายการ มีดังนี้

                  1. คำร้องขอคัดแบบแสดงรายการภาษี สามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ http://www.rd.go.th/ == > บริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต == > แนะนำบริการ== >แบบฟอร์มต่างๆ

                 2. หลักฐานการแสดงตน 

                     กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรอง 

                     กรณีเป็นนิติบุคคล ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสำคัญคนต่างด้าวของผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคลนั้นโดยผู้มีอำนาจดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองแล้ว 

                3. กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน ให้จัดทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อขอคัดแบบแสดงรายการภาษี (ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและ

ผู้รับมอบอำนาจที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองแล้ว

 

                กรณียื่นแบบผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

 สามารถขอคัดแบบแสดงรายการภาษีที่ยื่นผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาได้ที่

              1. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่ผู้เสียภาษีมีภูมิลำเนาตั้งอยู่ หรือ

              2. ศูนย์เอกสารกลาง ชั้น 20 อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือ

             3. ศูนย์เอกสารและหลักฐาน(ตลิ่งชัน) เลขที่ 33/12 หมู่ 14 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

เอกสารประกอบการขอคัดแบบแสดงรายการ มีดังนี้

             1.  แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมสรรพากร สามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ http://www.rd.go.th/ == > Download = > แบบแสดงรายการภาษี คำร้อง/คำขอต่างๆ == > อื่นๆ (ลำดับที่ 1)

             2.  หลักฐานการแสดงตน 

     กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรอง 

                  กรณีเป็นนิติบุคคล ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสำคัญคนต่างด้าวของผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคลนั้นโดยผู้มีอำนาจดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองแล้ว

              3.  กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน ให้จัดทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อขอคัดแบบแสดงรายการภาษี (ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองแล้ว

 

 

หมายเหตุ กรณีต้องการใบแนบแบบแสดงรายการให้ระบุในคำร้องขอคัดแบบแสดงรายการภาษีด้วย

 

 

 

 

 

RD Call  Center  1161

บริการอย่างเป็นมิตร เพื่อนคู่คิดทางภาษี

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021