เมนูปิด

แนะนำเว็บไซต์

หน่วยงานภายในกรมสรรพากร

 1. สำนักงานสรรพากรภาค 1 (http://www.rd.go.th/region1/)
 2. สำนักงานสรรพากรภาค 2 (http://www.rd.go.th/region2/)
 3. สำนักงานสรรพากรภาค 3 (http://www.rd.go.th/region3/)
 4. สำนักงานสรรพากรภาค 4 (http://www.rd.go.th/region4/)
 5. สำนักงานสรรพากรภาค 5 (http://www.rd.go.th/region5/)
 6. สำนักงานสรรพากรภาค 6 (http://www.rd.go.th/region6/)
 7. สำนักงานสรรพากรภาค 7 (http://www.rd.go.th/region7/)
 8. สำนักงานสรรพากรภาค 8 (http://www.rd.go.th/region8/)
 9. สำนักงานสรรพากรภาค 9 (http://www.rd.go.th/region9/)
 10. สำนักงานสรรพากรภาค 10 (http://www.rd.go.th/region10/)
 11. สำนักงานสรรพากรภาค 11 (http://www.rd.go.th/region11/)
 12. สำนักงานสรรพากรภาค 12 (http://www.rd.go.th/region12/)

1161 RD Intelligence Centerคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริตศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
FATCAClickSenateจดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมสรรพากรมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยe-tax info
สำนักงานบัญชีตัวแทนรับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บริการชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต ณ ที่ทำการไรษณีย์
กรอบการเจรจาภาษีซ้อนบริการ 3 กรมภาษีศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC1111
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมE-Commerceกระทรวงแรงงาน
สมาคมข้าราชการสรรพากรสรรพากรสัมพันธ์กรมการจัดหางาน
เครื่องบันทึกการเก็บเงินศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
คืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวITAกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สรรพากรสาส์นสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคหญิงชาย
ROHSMEsสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
RD Society ClubRD AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสาระดี ๆ จากศาลปกครองสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมสรรพากร
แจ้งเบาะแส / ข้อมูลแหล่งภาษีe-Tax invoice & e-receipte-Tax invoice by e-mail

ปรับปรุงล่าสุด: 27-07-2021