เมนูปิด

             

                ตั้งแต่ปีภาษี 2561 เป็นต้นไป  บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย (ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล และกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง) สามารถอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองได้ ตามมาตรา 69 และมาตรา 149 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 โดยแสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองพร้อมการยื่นแบบแสดงรายการภาษีประจำปี โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 324) ดังนี้

                     1. ผู้เสียภาษีที่จะอุดหนุนเงินภาษีได้ เมื่อคำนวณภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.90/91 ประจำปีแล้วมีเงินภาษีที่ต้องชำระ ผู้เสียภาษีสามารถแสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองได้ไม่เกินจำนวนภาษีที่ต้องชำระนั้น ไม่เกิน 500 บาท ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

                                (1) ต้องแสดงเจตนาไว้ในแบบ ภ.ง.ด.90/91 โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าประสงค์จะอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองหรือไม่อุดหนุน ต้องระบุรหัสรายชื่อพรรคการเมืองที่ต้องการอุดหนุน และต้องระบุจำนวนเงินภาษีที่ประสงค์จะอุดหนุน หากไม่ระบุความประสงค์หรือไม่ระบุรหัสรายชื่อพรรคการเมืองหรือไม่ระบุจำนวนเงินภาษีที่ประสงค์จะอุดหนุน ให้ถือว่าไม่ได้แสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง

                          กรณีที่ระบุจำนวนเงินภาษีที่ประสงค์จะอุดหนุนเกินกว่าจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระหรือเกินกว่า 500 บาท ให้ถือว่าประสงค์จะอุดหนุนเงินภาษีเพียงจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระนั้น หรือจำนวน 500 บาทแล้วแต่กรณี

                               (2) แสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีได้เพียง 1 พรรคการเมือง และเมื่อได้แสดงเจตนาแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้ หากแสดงเจตนาเกินกว่า 1 พรรคการเมือง ให้ถือว่าไม่ประสงค์จะอุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมืองใด

                               (3) เงินภาษีที่ได้แสดงเจตนาอุดหนุนให้แก่พรรคการเมืองตามประกาศนี้ ห้ามมิให้นำไปหักเป็นค่าลดหย่อนตามมาตรา 47 แห่งประมวลรัษฎากร

                               (4) กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างเป็นผู้เสียภาษีและยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 รวมกันและรวมคำนวณภาษี ให้ต่างฝ่ายต่างมีสิทธิระบุความประสงค์ของตนเองในแบบ ภ.ง.ด.90/91

                    2. พรรคการเมืองที่ผู้เสียภาษีจะแสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีให้ได้ในปีภาษีใดจะต้องเป็นพรรคการเมืองที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนพรรคการเมืองในปีภาษีนั้น

                 พรรคการเมืองตามข้อ 2. ที่สิ้นสุดความเป็นพรรคการเมืองตามกฎหมายในปีภาษีใดให้ถือเสมือนว่าไม่มีพรรคการเมืองนั้นที่จะได้รับการแสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีในปีภาษีนั้น สามารถตรวจสอบข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ได้จากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   www.ect.go.th

            ทั้งนี้ หากผู้มีเงินได้คำนวณภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.90/91 แล้ว มีเงินภาษีที่ต้องชำระตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป และมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ไว้เกินกว่าเงินภาษีที่ต้องชำระ เมื่อแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินภาษีที่ชำระไว้เกิน พร้อมทั้งแสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองด้วย กรมสรรพากรจะหักเงินบริจาคดังกล่าวจากเงินภาษีที่ต้องชำระ ดังนั้น การบริจาคเงินภาษีดังกล่าวไม่มีผลต่อเงินภาษีที่ขอคืนไว้แต่อย่างใด

 




สถิติผู้เข้าชม
web counter

 

ปรับปรุงล่าสุด: 13-12-2022