เมนูปิด

 

การบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง

 

 

               ตั้งแต่ปีภาษี 2551 เป็นต้นไป บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย (ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล และกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง)สามารถ บริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองได้ ตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 โดยแสดงเจตนาบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองพร้อมการยื่นแบบแสดงรายการภาษีประจำปี โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 176)  ดังนี้

 

                1. ผู้มีเงินได้เมื่อคำนวณภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.90/91 แล้วมีเงินภาษีที่ต้องชำระตั้งแต่ 100 บาท ขึ้นไป

 

                2. ผู้มีเงินได้ที่มีสิทธิ์บริจาคต้องแสดงเจตนาไว้ในช่องที่กำหนดไว้ในแบบ ภ.ง.ด.90/91  โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่า ประสงค์จะบริจาค หรือ ไม่บริจาค และระบุ รหัสพรรคการเมือง ที่ต้องการบริจาคหากไม่ระบุความประสงค์ หรือไม่ระบุรหัสพรรคการเมือง ถือว่าไม่ได้แสดงเจตนาบริจาค ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

                          (1) ระบุรหัสพรรคการเมืองที่ต้องการบริจาคได้เพียง 1 พรรคการเมือง หากแสดงเจตนาเกินกว่า 1 พรรคการเมือง ถือว่า ไม่ประสงค์จะบริจาคให้พรรคการเมืองใด

                          (2) เมื่อแสดงเจตนาบริจาคให้แก่พรรคการเมืองใดแล้ว ห้ามเปลี่ยนแปลง                          

                          (3) พรรคการเมืองที่ผู้บริจาคจะแสดงเจตนาบริจาคเงินภาษีให้ได้ในปีภาษีใด จะต้องเป็นพรรคการเมืองที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนพรรคการเมืองในปีภาษีนั้น หากพรรคการเมืองที่แสดงความประสงค์บริจาคเงินภาษีให้สิ้นสภาพ เลิก หรือยุบตามกฎหมายในปีภาษีใด ให้ถือเสมือนว่า ไม่มีพรรคการเมืองนั้นที่จะได้รับการแสดงเจตนาบริจาคเงินภาษีในปีภาษีนั้น

                            สามารถค้นหารหัสพรรคการเมือง ได้จากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งwww.ect.go.thหรือจากเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th

 

              3. การแสดงเจตนาบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองตาม 2. ห้าม มิให้นำไปหักเป็นค่าลดหย่อนตามมาตรา 47 แห่งประมวลรัษฎากร

 

               4. ผู้มีเงินได้ซึ่งมีสิทธิระบุการแสดงเจตนาบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองในแบบ ภ.ง.ด.90/91 ให้ถือตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

                       (1) กรณีสามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่ายเดียว ให้ฝ่ายที่มีเงินได้เป็นผู้ระบุความประสงค์ในแบบ ภ.ง.ด.90/91

                       (2) กรณีสามีหรือภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ และแยกยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91  หรือรวมยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 แต่แยกคำนวณภาษี ให้สามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีสิทธิระบุความประสงค์ในแบบ ภ.ง.ด.90/91                          

                        (3) กรณีสามีหรือภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ และรวมยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 รวมทั้งรวมคำนวณภาษี ให้ต่างฝ่ายต่างมีสิทธิระบุความประสงค์ของตนเองในแบบ ภ.ง.ด.90/91 โดยกรอกรายละเอียดการคำนวณแยกรายการบุคคลใน "ใบแนบ ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2551รายละเอียดคำนวณ ภ.ง.ด.90/91 แยกรายบุคคล กรณีคู่สมรสรวมคำนวณภาษี และบริจาคภาษีแก่พรรคการเมือง" (แล้วแต่กรณี) ซึ่งสามารถ Download  ได้จากเว็บไซต์กรมสรรพากร  HOT MENU > Download  > บริการอิเล็กทรอนิกส์ >  แบบแสดงรายการภาษี แบบคำร้อง/คำขอต่างๆ  > ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา " 

 

                อนึ่ง  หากผู้มีเงินได้คำนวณภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.90/91 แล้ว มีเงินภาษีที่ต้องชำระตั้งแต่ 100 บาท ขึ้นไป และมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ไว้เกินกว่าเงินภาษีที่ต้องชำระ เมื่อแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินภาษีที่ชำระไว้เกิน พร้อมทั้งแสดงเจตนาบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองด้วย กรมสรรพากรจะหักเงินบริจาคดังกล่าวจากเงินภาษีที่ต้องชำระ ดังนั้น การบริจาคเงินภาษีดังกล่าวไม่มีผลต่อเงินภาษีที่ขอคืนไว้แต่อย่างใด

                

 

 

RD Call  Center  1161

บริการอย่างเป็นมิตร เพื่อนคู่คิดทางภาษี

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021