เมนูปิด

มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่

รหัสมาตรฐาน

ชื่อมาตรฐาน

วัตถุประสงค์

ดาวน์โหลด

1.

RD STD. [01-2566]

มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับธุรกรรมภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

RD ICT Standard for Electronic Tax Transactions : Information Security

ประกาศใช้ : ส.ค. 2566

เพื่อใช้เป็นมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกรมสรรพากรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน ที่มีการเชื่อมต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร

PDF

2.

RD STD. [02-2566]

มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับธุรกรรมภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

RD ICT Standard for Electronic Tax Transactions : Data Retention

ประกาศใช้ : ส.ค. 2566

เพื่อใช้เป็นข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บรักษาข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมตามข้อกำหนดด้านความมั่นคงปลอดภัย และเป็นแนวทางในการเก็บรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีความถูกต้องครบถ้วน พร้อมใช้งาน และน่าเชื่อถือ

PDF

3.

RD STD. [03-2566]

มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับธุรกรรมภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยรูปแบบข้อมูล

RD ICT Standard for Electronic Tax Transactions : Data Format

ประกาศใช้ : ส.ค. 2566

เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการนำส่งข้อมูลหรือมีระบบนำส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีรูปแบบข้อมูลที่เป็นสากล ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะพัฒนาใหม่ในภายภาคหน้า สามารถนำไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการพัฒนาระบบงานต่อไปได้

PDF

4.

RD STD. [04-2566]

มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับธุรกรรมภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล

RD ICT Standard for Electronic Tax Transactions : Data Exchange

ประกาศใช้ : ส.ค. 2566

เพื่อใช้เป็นข้อกำหนดและแนวทางในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกรมสรรพากรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

PDF

5.

RD STD. [05-2566]

มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับธุรกรรมภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

RD ICT Standard for Electronic Tax Transactions : Electronic Signature

ประกาศใช้ : ส.ค. 2566

เพื่ออธิบายภาพรวมและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มีแนวทางในการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถเลือกใช้วิธีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

PDF

6.

RD STD. [06-2566]

มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับธุรกรรมภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

RD ICT Standard for Electronic Tax Transactions : Information Security for Web Applications

ประกาศใช้ : ส.ค. 2566

เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนา Web Application ให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้การให้บริการของกรมสรรพากร และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกรมสรรพากรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานเอกชน เป็นไปตามมาตรฐานสากล

PDF

7.

RD FP. [01-2566]

มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับธุรกรรมภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการจัดทำและส่งใบกำกับภาษีหรือใบรับโดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในการลงลายมือชื่อ

RD ICT Standard for Electronic Tax Transactions : e-Tax Invoice & e-Receipt

ประกาศใช้ : ส.ค. 2566

เพื่ออธิบายให้ทราบถึงมาตรฐานทางเทคนิคและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับจัดทำและส่งใบกำกับภาษีหรือใบรับโดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในการลงลายมือชื่อ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารสำหรับธุรกรรมภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จะต้องดำเนินการภายใต้กฎกระทรวง ฉบับที่ 384 (พ.ศ. 2565) และประกาศอธิบดีฉบับที่ 48 เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้เสียภาษอากรและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

PDF

8.

RD FP. [02-2566]

มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับธุรกรรมภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการจัดทำ ส่ง หรือเก็บรักษาใบกำกับภาษี โดยบริการประทับเวลา

RD ICT Standard for Electronic Tax Transactions : e-Tax Invoice by Time-Stamping Service

ประกาศใช้ : ส.ค. 2566

เพื่อกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำใบกำกับภาษี โดยการประทับรับรองเวลา (Time Stamp) ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารสำหรับธุรกรรมภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จะต้องดำเนินการภายใต้กฎกระทรวง ฉบับที่ 384 (พ.ศ. 2565)

PDF

9.

RD FP. [03-2566]

มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับธุรกรรมภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการนำส่งข้อมูลผ่านระบบการนำเข้าและคัดแยกข้อมูลการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment)

RD ICT Standard for Electronic Tax Transactions : Data Submission for the National e-Payment System

ประกาศใช้ : ก.ย. 2566

เพื่อใช้เป็นข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บรักษาข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมตามข้อกำหนดด้านความมั่นคงปลอดภัย และเป็นแนวทางในการเก็บรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีความถูกต้องครบถ้วน พร้อมใช้งาน และน่าเชื่อถือ

PDF

10.

RD FP. [04-2566]

มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับธุรกรรมภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการจัดทำบัญชีพิเศษสำหรับอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ม

RD ICT Standard for Electronic Tax Transactions: Special Report for Electronic Platform
ประกาศใช้ : ก.ย. 2566

ปรับปรุงเวอร์ชัน Version 01.01.0000
ณ วันที่ 19 เมษายน 2567

เพื่อให้ผู้ประกอบการอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มจัดทำและนำส่งข้อมูลบัญชีพิเศษในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนด บนเว็บไซต์ของกรมสรรพากร โดยอธิบายถึงข้อกำหนดในการเชื่อมต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์กับกรมสรรพากร หลักเกณฑ์ด้าน รูปแบบ ขนาด ประเภท และรายการข้อมูล เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

PDF

11.

RD FP. [05-2567]

มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับธุรกรรมภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการจัดทำและยื่นข้อมูลรายการภาษีผ่าน Application Programming Interface (API)

RD ICT Standard for Electronic Tax Transactions: Application Programming Interface (API) for Tax Return Preparation and Filing

ประกาศใช้ : เม.ย. 2567

เพื่อให้การนำส่งข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีผ่าน API เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร และเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 384 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานหรือหนังสือด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์

PDF

รูปแบบข้อมูลแบบแสดงรายการภาษี ภ.ง.ด.90 ปีภาษี 2566 สำหรับยื่นผ่าน Application Programming Interface (API)
ตามมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับธุรกรรมภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการจัดทำและยื่นข้อมูลรายการภาษีผ่าน Application Programming Interface (API)

ประกาศใช้ : เม.ย. 2567

PDF

รูปแบบข้อมูลแบบแสดงรายการภาษี ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2566 สำหรับยื่นผ่าน Application Programming Interface (API) ตามมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับธุรกรรมภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการจัดทำและยื่นข้อมูลรายการภาษีผ่าน Application Programming Interface (API)

ประกาศใช้ : เม.ย. 2567

PDF

12.

RD FP. [06-2567]

มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับธุรกรรมภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการจัดทำและยื่นข้อมูลขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน ผ่าน Application Programming Interface (API)

RD ICT Standards for Electronic Tax Transactions : Application Programming Interface (API) for Electronic Stamp Duty Preparation and Filing

ประกาศใช้ : เม.ย. 2567

PDF

 

ปรับปรุงล่าสุด: 03-05-2024