เมนูปิด

มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่

รหัสมาตรฐาน

ชื่อมาตรฐาน

วัตถุประสงค์

ดาวน์โหลด

1.

FP STD. [02-2566]

มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับธุรกรรมภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการจัดทำ ส่ง หรือเก็บรักษาใบกำกับภาษี โดยบริการประทับเวลา

RD ICT Standard for Electronic Tax Transactions : e-Tax Invoice by Time-Stamping Service ประกาศใช้ : ส.ค. 2566

เพื่อกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำใบกำกับภาษี โดยการประทับรับรองเวลา (Time Stamp) ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารสำหรับธุรกรรมภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จะต้องดำเนินการภายใต้กฎกระทรวง ฉบับที่ 384 (พ.ศ. 2565)

PDF

2.

FP STD. [01-2566]

มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับธุรกรรมภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการจัดทำและส่งใบกำกับภาษีหรือใบรับโดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในการลงลายมือชื่อ

RD ICT Standard for Electronic Tax Transactions : e-Tax Invoice & e-Receipt ประกาศใช้ : ส.ค. 2566

เพื่ออธิบายให้ทราบถึงมาตรฐานทางเทคนิคและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับจัดทำและส่งใบกำกับภาษีหรือใบรับโดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในการลงลายมือชื่อ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารสำหรับธุรกรรมภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จะต้องดำเนินการภายใต้กฎกระทรวง ฉบับที่ 384 (พ.ศ. 2565) และประกาศอธิบดีฉบับที่ 48 เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้เสียภาษอากรและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

PDF

3.

RD STD. [06-2566]

มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับธุรกรรมภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

RD ICT Standard for Electronic Tax Transactions : Information Security for Web Applications ประกาศใช้ : ส.ค. 2566

เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนา Web Application ให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้การให้บริการของกรมสรรพากร และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกรมสรรพากรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานเอกชน เป็นไปตามมาตรฐานสากล

PDF

4.

RD STD. [05-2566]

มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับธุรกรรมภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

RD ICT Standard for Electronic Tax Transactions : Electronic Signature ประกาศใช้ : ส.ค. 2566

เพื่ออธิบายภาพรวมและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มีแนวทางในการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถเลือกใช้วิธีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

PDF

5.

RD STD. [04-2566]

มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับธุรกรรมภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล

RD ICT Standard for Electronic Tax Transactions : Data Exchange ประกาศใช้ : ส.ค. 2566

เพื่อใช้เป็นข้อกำหนดและแนวทางในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกรมสรรพากรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

PDF

6.

RD STD. [03-2566]

มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับธุรกรรมภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยรูปแบบข้อมูล

RD ICT Standard for Electronic Tax Transactions : Data Format ประกาศใช้ : ส.ค. 2566

เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการนำส่งข้อมูลหรือมีระบบนำส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีรูปแบบข้อมูลที่เป็นสากล ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะพัฒนาใหม่ในภายภาคหน้า สามารถนำไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการพัฒนาระบบงานต่อไปได้

PDF

7.

RD STD. [02-2566]

มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับธุรกรรมภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

RD ICT Standard for Electronic Tax Transactions : Data Retention ประกาศใช้ : ส.ค. 2566

เพื่อใช้เป็นข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บรักษาข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมตามข้อกำหนดด้านความมั่นคงปลอดภัย และเป็นแนวทางในการเก็บรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีความถูกต้องครบถ้วน พร้อมใช้งาน และน่าเชื่อถือ

PDF

8.

RD STD. [01-2566]

มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับธุรกรรมภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

RD ICT Standard for Electronic Tax Transactions : Information Security ประกาศใช้ : ส.ค. 2566

เพื่อใช้เป็นมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกรมสรรพากรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน ที่มีการเชื่อมต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร

PDF

9.

RD FP. [03-2566]

มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับธุรกรรมภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการนำส่งข้อมูลผ่านระบบการนำเข้าและคัดแยกข้อมูลการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment)

RD ICT Standard for Electronic Tax Transactions : Data Submission for the National e-Payment System ประกาศใช้ : ก.ย. 2566

เพื่อใช้เป็นข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บรักษาข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมตามข้อกำหนดด้านความมั่นคงปลอดภัย และเป็นแนวทางในการเก็บรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีความถูกต้องครบถ้วน พร้อมใช้งาน และน่าเชื่อถือ

PDF

10.

RD FP. [04-2566]

มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับธุรกรรมภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการจัดทำบัญชีพิเศษสำหรับอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ม ประกาศใช้ : ก.ย. 2566

เพื่อให้ผู้ประกอบการอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มจัดทำและนำส่งข้อมูลบัญชีพิเศษในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนด บนเว็บไซต์ของกรมสรรพากร โดยอธิบายถึงข้อกำหนดในการเชื่อมต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์กับกรมสรรพากร หลักเกณฑ์ด้าน รูปแบบ ขนาด ประเภท และรายการข้อมูล เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

PDF

 

ปรับปรุงล่าสุด: 19-09-2023